Engleski jezik struke za sociologe

line1tan

Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2020. / 2021.

Preddiplomski i diplomski studij

Engleski jezik struke za sociologe 1 
NazivEngleski jezik struke za sociologe 1
ECTS bodovi2
Nastavnicimr. sc. Vivijana Radman, viša predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiNema
CiljUsvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Metode podučavanjaObrada nastavne jedinice, vježbanje novostečenih znanja kroz praktičan rad na tekstu, studentsko izlaganje na stručnu temu, analiza izlaganja, rasprava o temi, e-učenje.
Metode ocjenjivanjaRedovno praćenje studenta kroz sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća te polaganje kolokvija (pismeno) na kraju semestra.
Ishodi učenja1. Koristiti tehnike čitanja stručne literature na engleskom jeziku.
2. Prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog teksta, od organizacije cjeline teksta oko topics do organizacije paragrafa oko topic sentence.
3. Prepoznati i koristiti tipove rečenica uobičajenih u akademskom diskursu.
4. Koristiti vokabular akademskog engleskog jezika.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Uvodno predavanje. Upoznavanje sa ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada. (General English vs. English for Specific Purposes.) Tekst kao značenjska cjelina. Stručni tekst kao sredstvo komunikacije stručne informacije. Suradnja jezičnih i stručnih znanja u proizvodnji značenja.

2. nastavna jedinica:
Oral presentation, tj. usmeno izlaganje na stručne teme. Odabir teme (predznanje, interes, publika). Pretraživanje stručne literature (min. pet izvora) kao način usvajanja jezičnih i stručnih znanja, izraza i sadržaja. Razvrstavanje informacija na essential i supporting. Organizacija informacija (npr. kronološki) u suvislu cjelinu. Isticanje ključnih riječi. Razlike između pisanog i govorenog teksta (strateško ponavljanje ključnih ideja, preglednost strukture.) Navođenje stručne literature.

3. nastavna jedinica:
Topic-main idea. Organizacija informacija u stručnom tekstu. Organizacija na razini cjeline teksta u međusobno povezane paragrafe organizirane oko TOPICS. Organizacija na razini paragrafa: najava osnovne ideje paragrafa u topic sentence. Strukturiranje paragrafa: razrada ideje izražene u topic sentence. Ključne riječi. Rad na konkretnim tekstovima, prepoznavanje teme paragrafa i pronalaženje rečenica koje najbolje sažimaju osnovnu misao paragrafa.

4. nastavna jedinica:
Cohesion. Načini međusobnog povezivanja značenjskih elemenata teksta (rečenica, paragrafa itd.) u suvislu cjelinu teksta. Cohesive devices kao riječi i strukture koje povezuju ideje sadržane u tekstu te kao riječi koje upućuju na prirodu odnosa među idejama. Podjela na: lexical cohesion, reference, ellipsis, connectors.Lexical cohesion kao repetition of words, parallelism, practical repetition, synonymy or paraphrase, collocation. Rad na tekstu, pronalaženje primjera za različite oblike lexicical cohesion.

5. nastavna jedinica:
Reference. Uočavanje svojstva pokaznih i osobnih zamjenica (ali i drugih vrsta riječi) da upućuju na dio teksta (riječ, frazu, ideju ) i tako uspostavljaju značenjske veze među elementima teksta. Anaphoric i cataphoric reference. Pronalaženje primjera u stručnim tekstovima. Ellipsis. Ekonomija rečenice, zalihost kao prepreka razumijevanju. Rad na tekstu, iščitavanje značenja koja nisu izrijekom iskazana.

6. nastavna jedinica:
Connectors. Riječi koje najavljuju prirodu odnosa među idejama (iskazanim kao clauses, sentences, paragraphs). Upoznavanje s connectors koji upućuju na odnose: cause and consequence, addition, contrast, changing viewpoint, exemplification, sequence of events, itd. Rad na tekstu: prepoznavanje odnosa među idejama u konkretnom stručnom tekstu, uočavanje connectors koji uspostavljaju taj odnos

7. nastavna jedinica:
Coherence: logično nizanje rečenica (i drugih značenjskih cjelina) u tekstu. Veza rečenice s rečenicom koja joj prethodi i s onom koja za njom slijedi. Rad na tekstu: prepoznavanje strategija uspostavljanja rečeničnih veza (cohesive devices, rethorical organisation). Unity. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

8. nastavna jedinica:
Word recognition in comprehensive reading. Razumijevanje značenja riječi na temelju konteksta (rečenice, teksta, jezika, kuture). Veze engleskog jezika s drugim jezicima, utjecaj grčkog, latinskog i francuskog na engleski jezik, utjecaj klasičnih jezika na druge europske jezike, uključujući hrvatski. Internacionalizmi. Oslanjanje na razna znanja (znanje jezika, struke, ali i životno iskustvo) pri otkrivanju značenja riječi. Razumijevanje i usvajanje značenja riječi iz konteksta vs. služenje rječnikom. Vrste rječnika.

9. nastavna jedinica:
Word recognition, konotativna i denotativna značenja riječi. Pozitivne i negativne konotacije. Rad na tekstu. Inference. "Čitanje među recima", razumijevanje informacije koja nije izrijekom izrečena, već je implicirana. Važnost implikacija za ukupno značenje teksta. Rad na tekstu.

10. nastavna jedinica:
Figures of speech. Rad na tekstu. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

11. nastavna jedinica:
Tipovi rečenica uobičajenih u akademskom diskursu: definition, classification, explanation, exemplification, description. Organizacija informacija na razini rečenice. Prepoznavanje tipova rečenica u stručnom tekstu. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

12. nastavna jedinica:
Levels of generality. Organizacija informacija prema levels of generality: general statements supported by specific statements. Facts & opinions, razlikovanje iskazivanja činjenica od izražavanja mišljenja. Rad na tekstu. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

13. nastavna jedinica:
Predictability vs. informativity. Distribucija informacija u tekstu. Poznata/stara informacija kao podloga uvođenju nove informacije. Predviđanje smjera razvoja teksta. Neočekivano vs. očekivano. Rad na tekstu. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

14. nastavna jedinica:
Expository vs. argumentative texts. Tekstovi koji predstavljaju prihvaćena, znanja (org. u definicije, klasifikacije, objašnjenja, opise itd.) i tekstovi koji zastupaju određeno mišljenje, te donose argumente kojim ga potkrepljuju. Primjeri za obje vrste teksta. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

15. nastavna jedinica:
Previewing. Informiranje o tekstu i prije samog čitanja; titles, introduction, copyright, footnotes, illustrations, tables, graphs, organisation of paragraphs, the table of contents, chapter headings, section headings, publisher. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost ) Rasprava o temi.
Obvezna literatura1. Gordana Mikulić; Alka Krvavac: English for the Arts and Humanities Školska knjiga , Zagreb, 1992.
2. R. R. Jordan Academic Writing Course Collins, London i Glasgow, 1980.
3. Linda London Blanton; Linda Lee: Writing Workshop? Promoting College Success Heinle & Heinle Publishers, 1998.
4. Stručna literatura prema preporuci voditelja studija.
4. Edward de Chazal & Sam McCarter: A course in English for Academic Purposes, Oxford University Press, 2012
Izborna literatura1. R. R. Jordan: Academic Writing Course, Collins, London i Glasgow, 1980
2. Linda London Blanton; Linda Lee: Writing Workshop – Promoting College Success, Heinle & Heinle Publishers, 1998
3. Edgar F. Borgatta; Rhonda J. V. Montgomery: Encyclopedia of Sociology, McMillan Reference USA, New York, 2000
Engleski jezik struke za sociologe 2 
NazivEngleski jezik struke za sociologe 2
ECTS bodovi2
Nastavnicimr. sc. Vivijana Radman, viša predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiZa upis kolegija je potrebno položiti kolegij Engleski jezik struke za sociologe 1
CiljUsvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine pisanja eseja, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Metode podučavanjaObrada nastavne jedinice, vježbanje novostečenih znanja kroz praktičan rad na tekstu, studentsko izlaganje na stručnu temu, analiza izlaganja, rasprava o temi, e-učenje (Omega)
Metode ocjenjivanjaRedovno praćenje studenta kroz sudjelovanje na nastavi, pisanje domaćih zadaća, pisanje završnog eseja te polaganje usmenog ispita na kraju semestra ili održavanje usmenog izlaganja.
Ishodi učenja1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na engleskom jeziku
2. Održati izlaganje na stručnu temu
3. Napisati sažetak stručnog teksta / rada na engleskom jeziku.
4. Skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. Abstract/Summary writing; Writing as an activity to organize and extract information of a given text – some characteristics of summary writing. Povezivanje tehnika čitanja i tehnika pisanja, suradnja stručnih i jezičnih znanja. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

2. Procedure in abstract/summary writing; logičko razumijevanje teksta, razlikovanje essential od non-essential information, svođenje informacije na najmanji mogući volumen (ekonomičnost izraza), organizacija informacija u suvislu cjelinu, uporaba jezičnih sredstava. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

3. Philosophy and the Sciences. Detaljna analiza teksta; razumijevanje ideja, analiza načina organizacije informacija na globalnoj razini teksta te nas razini paragrafa. Svođenje osnovne ideje svakog od paragrafa teksta na jednu summarizing sentence. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

4. Philosophy and the Sciences. Povezivanje pojedinačnih rečenica u suvislu cjelinu sažetka. Uređivanje rečenica do maksimalne jezgrovitosti. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

5. History of Art. Detaljna analiza teksta; razumijevanje ideja, analiza načina organizacije informacija na globalnoj razini teksta te razini paragrafa. Svođenje osnovne ideje svakog od paragrafa teksta na jednu summarizing sentence. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

6. History of Art. Povezivanje pojedinačnih rečenica u suvislu cjelinu sažetka. Editing of the summarizing sentences. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

7. History of Science: Detaljna analiza teksta; razumijevanje ideja, analiza načina organizacije informacija na globalnoj razini teksta te razini paragrafa. Svođenje osnovne ideje svakog od paragrafa teksta na jednu summarizing sentence. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

8. History of Science. Povezivanje pojedinačnih rečenica u suvislu cjelinu sažetka. Editing of the summarizing sentences. Analiza različitih sažetaka istog teksta.Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

9. Essay writing: definicija eseja, struktura eseja, tipovi eseja; explanation essay, argument essay, discussion essay, exposition essay. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

10. Explanation essay: overall structure of an explanation essay; paragraph structure. Analiza eseja tog tipa. Essay plan. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

11. Argument essay: structure of an argument essay, paragraph structure. Analiza izvornog eseja tog tipa. Essay plan. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

12. Discussion essay: structure of a discussion essay; paragraph structure. Analiza izvornog eseja tog tipa. Essay plan. Usmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

13. Exposition essay: structure of an exposition essay; paragraph structure. Analiza izvornog eseja tog tipa. Essay planUsmeno izlaganje ( uz guidelines i key words) na stručnu temu. Analiza izlaganja (preglednost strukture, informativnost itd.) Rasprava o temi.

14. Priprema za pisanje završnog eseja, odabir stručnih tema.

15. Pisanje završnog eseja.
Obvezna literatura1. Gordana Mikulić; Alka Krvavac: English for the Arts and Humanities, Školska knjiga, Zagreb, 1992
2. Edward de Chazal & Sam McCarter: A course in English for Academic Purposes, Oxford University Press, 2012
Izborna literatura1. R. R. Jordan: Academic Writing Course, Collins, London i Glasgow, 1980
2. Linda London BlLanton; Linda Lee: Writing Workshop – Promoting College Success, Heinle & Heinle Publishers, 1998
3. Edgar F. Borgatta; Rhonda J. V. Montgomery: Encyclopedia of Sociology, McMillan Reference USA, New York, 2000