Engleski jezik struke za psihologe

line1tan

Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2020. / 2021.

Preddiplomski i diplomski studij

Engleski jezik struke za psihologe 1 
NazivEngleski jezik struke za psihologe 1
ECTS bodovi2
NastavniciTina Miholjančan, viša predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiNema
CiljUsvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Metode podučavanjaGrupni rad, rad u paru, predavanje, samostalni rad
Metode ocjenjivanjaKontinuirano praćenje: aktivno sudjelovanje, zadaća, kolokvij
Ishodi učenja1. Koristiti vokabular akademskog engleskog jezika / jezika struke
2. S razumijevanjem čitati stručnu literaturu na engleskom jeziku
3. Koristiti tehnike parafraziranja i stilove citiranja
4. Sažeti i izložiti sadržaj autentičnog slušnog materijala
5. Interpretirati dijagram i graf
6. Napisati sažetak znastvenoga rada na engleskom jeziku
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Uvod u kolegij Engleski jezik struke za psihologe

2. nastavna jedinica:
Akademski stil pisanja: obilježja

3. nastavna jedinica:
Akademski vokabular. Popis akademskih riječi

4. nastavna jedinica:
Vježbanje i ponavljanje

5. nastavna jedinica:
Vještina čitanja i strategije čitanja

6. nastavna jedinica:
Koherencija i kohezija.

7. nastavna jedinica:
Glagoli izvješćivanja

8. nastavna jedinica:
Pararaziranje i sažimanje. Stilovi citiranja

9. nastavna jedinica:
Vježbanje i ponavljanje

10. nastavna jedinica:
Vještina slušanja i bilježenje

11. nastavna jedinica:
Interpretiranje grafova i dijagrama

12. nastavna jedinica:
Vježbanje i ponavljanje

13. nastavna jedinica:
Uvod u pisanje sažetaka. Vrste sažetaka

14. nastavna jedinica:
Pisanje sažetaka: sadržaj, stil, ključne riječi

15. nastavna jedinica:
Kolokvij
Obvezna literatura1. Short, J. (2010): English for Psychology in Higher Education Studies. Reading: Garnet Publishing Ltd.
2. Chazal, E., McCarter, S. (2012): Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press.
3. Jordan, R.R. (2010): Academic Writing Course: study skill in English. Harlow: Longman Pearson
4. Seal, B. (1998): Academic Encounters: Human Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press
Izborna literatura
Engleski jezik struke za psihologe 2 
NazivEngleski jezik struke za psihologe 2
ECTS bodovi2
NastavniciTina Miholjančan, viša predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiZa upis kolegija je potrebno položiti kolegij Engleski jezik struke za psihologe 1
CiljRazvijanje vještine govorenja / izlaganja o stručnim temama, usvajanje tehnika pisanja eseja i usvajanje vokabulara struke.
Metode podučavanjaGrupni rad, rad u paru, predavanje, samostalni rad
Metode ocjenjivanjaKontinuirano praćenje: aktivno sudjelovanje, zadaća, završni ispit
Ishodi učenja1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na engleskom jeziku
2. Održati izlaganje na stručnu temu
3. Analizirati i napisati paragraf
4. Skicirati i napisati «comparison and contrast» esej na stručnu temu
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica: Upute za izlaganje

2. nastavna jedinica: Razumijevanje naslova eseja. Vještina govorenja: izlaganja studenata

3. nastavna jedinica: Prikupljanje ideja. Organizacija ideja i pisanje nacrta eseja. Vještina govorenja: izlaganja studenata

4. nastavna jedinica: Analiziranje i pisanje tematskih rečenica. Potkrepljivanje argumentima. Vještina govorenja: izlaganja studenata

5. nastavna jedinica: Pisanje odlomaka u glavnom dijelu eseja.Vještina govorenja: izlaganja studenata

6. nastavna jedinica: Analiziranje uvoda eseja. Pisanje izjave teze. Pisanje uvoda eseja. Vještina govorenja: izlaganja studenata

7. nastavna jedinica: Analiziranje zaključka eseja. Pisanje zaključka eseja. Vještina govorenja: izlaganja studenata

8. nastavna jedinica: Vrste eseja. Vještina govorenja: izlaganja studenata

9. nastavna jedinica: Vrste eseja - nastavak. Vještina govorenja: izlaganja studenata

10. nastavna jedinica: Esej za usporedbu i kontrast. Prepoznavanje i kategoriziranje sličnosti i razlika.Vještina govorenja: izlaganja studenata

11. nastavna jedinica: Identificiranje i uporaba jezika za usporedbu i kontrast. Vještina govorenja: izlaganja studenata

12. nastavna jedinica: Prva verzija eseja. Samouređivanje i ispravljanje. Vještina govorenja: izlaganja studenata

13. nastavna jedinica: Vještina govorenja: izlaganja studenata

14. nastavna jedinica: Ponavljanje

15. nastavna jedinica: Završni ispit (esej)
Obvezna literatura1. Seal B., Academic Encounters: Human Behaviour, Cambridge University Press (1998)
2. Atkinson and Hilgard's Introduction to Psychology (14th ed.), Wadworth (2003) - odabrana poglavlja
3. Jordan, R.R.: Academic Writing Course; Collins, London and Glasgow, 2004.
Izborna literatura1. Williams, E. J.: Presentations in English; Macmillan Publishers Limited, Oxford, 2008.
2. Zemach D. E., Rumisek L. A.: Academic Writing from paragraph to essay; Oxford 2003.