Njemački jezik za akademske potrebe 2

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelji predmetaAzra Plićanić Mesić, viša predavačica;
dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica;
Naziv predmetaNjemački jezik za akademske potrebe 2, V. god. učenja
Suradnici
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
Razina primjene e-učenja, postotak izvođenja predmeta on line2 (5%)
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaObnoviti njemačku gramatiku na razini višega srednjega stupnja njemačkog kao stranog jezika. Studenti bi trebali naučiti
- ispravno se izražavati u relavatnim svakodnevnim situacijama
- sudjelovati u razgovorima svakodnevnog života i jednostavnim diskusijama
- izvuči relevantne informacije iz slušanih i pročitanih tekstova
- sastaviti jednostavna osobna i oficijelna (službena) pisma u okviru svakodnevne komunikacije
- na temelju različitih vrsta tekstova studenti bi trebali izvježbati različite stilove čitanja. Pored tradicinalnog «totalnog čitanja» vježba se letimično čitanje teksta i selektivno čitanje – traženje pojedinosti. Studenti uče razlikovati bitno od nebitnog, kao i kako da se iz kontesksta ili poznatih riječi izvede značenje
- različite vrste tekstova temelj su za trening različitih stilova slušanja
- pored preciznog slušanja studenti bi trebali vježbati globalno i selektivno slušanje pojedinih riječi
- Studenti bi trebali naučiti kod slušanja razlikovati između glavnih informacija i nevažnih pojedinosti
- kod pisanja treba se dati posebna pažnja socialnokulturalnim kompentencijama – oblici uljudbenog ophođenja
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiKoristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. tjedan:
Ponavljanje usvojenog gradiva iz prošlog semestra.

2. tjedan:
Lekcija 1: Arbeit und Freizeit KB str. 10., 11. ,12. i 13., AB str. 9. i 10. zad. 3. i str. 11 zad. 4. i 5.; Domaća zadaća: AB str. 12. zad. 6., 7., 8. i 9.;

3 tjedan:
Hören – ein Lied von Georg Kreisler – KB str. 14. i AB str. 14. zad. 13.; Sprechen: Höfliche Bitte - KB str. 15. i AB str. 14. zad. 14. i 15.; Domaća zadaća: na internetu pronaći informacije o Georg Kreisleru;

4 tjedan:
Referat o Georg Kreisleru; Lesen – Immer wieder sonntags KB str. 16. i 17., AB str. 15. zad. 16., 17. i 18.; Domaća zadaća: Schreiben Sie eine E-mail (Ordnen Sie die Stuchworte und verfassen Sie einen Brief nach der folgenden Gliederung);

5. tjedan:
Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 1; Lekcija 2. – Globales Hören KB str. 22. i Ab str. 22. zad. 1., 2., i 3.; Domaća zadaća:AB str. 23. zad. 4., 5.i 6.;

6. tjedan:
Sprechen – Wie leben junge Erwachsene in Deutschland? KB str. 24. i AB str. 24. zad. 8. i 9. (Schreiben Sie einen kleinen Text zu der Graphik); Lesen- ein Text aus der Zeitschrift Brigitte – KB str. 26. i 27.; Modalni glagoli – ponavljanje KB str. 28.; Domaća zadaća:AB str. 26. zad. 12., 13., 14. i 15.;

7. tjedan:
Lesen: Informationen für Familien – KB str. 30. i 31.; Ponavljanje povratnih glagola KB str. 31. i AB str. 31. zad. 21.; Rad na tekstu: Lebensformen im Wandel: Verliebt, verlobt, verheitatet? Domaća zadaća: Em – Übungsgrammatik str. 95. i 96.;

8. tjedan:
Referat: «Wie soll das Kind denn heißen?» ; Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 2; Lekcija 3.: Feste – Hören – Gesprächsrunde zum Thema «Feste und Feiern» KB str. 34. i AB str. 36. zad. 1., 2. i 3.; Domaća zadaća: AB str. 37. zad. 3 i dodatne vježbe;

9. tjedan:
Lesen - Zeitungsmeldungen KB str. 36. i 37. i AB str. 37. zad. 4. i 5.; Gramatika – veznici als und wenn – KB str. 37. i AB str. 38. zad. 6., 7. i 8.; priprema za referat: Ein Fest in meinem Heimatland (KB str. 38.); Domaća zadaća: AB str. 39. zad. 10 a) i b).;

10. tjedan:
Referat: Ein Fest in meinem Heimatland; Lesen – Das Oktoberfest KB str. 39., ponavljanje vremenskih prijedloga – AB str. 38. zad. 7., 8. i 9.; slušanje i vođenje telefonskih razgovora; Domaća zadaća: pismeni odgovor na poziv (prihvaćanje i odbijanje) AB str. 42. zad. 16. i 17. i str. 43. zad. 18.;

11. tjedan:
Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 3.; Referat: Deutschland ein «Fest»land; Lekcija 4. – Film – KB str. 70. – Lesen Sie den Artikel aus einem Filmlexikon; gramatika: funkcija uzročnih i dopusnih veznika KB str. 71. i AB str. 74. zad. 1., 2., 3.; Domaća zadaća: AB str. 75. zad. 4. i 5.

12. tjedan:
Lesen – Biographie über Marlene Dietrich KB str. 74. i 75.; gramatika: relativne rečenice KB str. 75. i AB str. 79. zad. 11., 12. i 13.; Domaća zadaća: «Bremer Stadtmusikanten» - pročitati priču i odgovoriti na pitanja u AB str. 78. i 79. zad. 10. a) i b);

13. tjedan:
Referat o Caroline Link - : Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 6.; Vježbanje relativnih rečenica: EM Übungsgrammatik - relativne rečenice - str. 154. i 156.

14. i 15. tjedan:
Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za završni pismeni ispit- uz korištenje materijala iz knjiga: EM Übungsgrammatik i Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1-C1;
Vrste izvođenja nastave:vježbe
Obveze studenataRedovito pohađanje nastave (do 3 izostanka); aktivno sudjelovanje u nastavi; pisanje domaćih zadaća i izlaganje referata. Ispit na kraju semestra.
Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):Pohađanje nastave
Istraživanje
Praktični rad

Eksperimentalni rad
Referat
(Ostalo upisati)


Esej
Seminarski rad
(Ostalo upisati)


Kolokviji
Usmeni ispit
(Ostalo upisati)


Pismeni ispit
Projekt
(Ostalo upisati)


Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1) Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.
2) Perlamann-Balme, Schwab, Weers: «Em Brückenkurs neu» Kursbuch; ; Hueber Verlag, München, 2005.
3) Perlamann-Balme, Schwab, Weers: «Em Brückenkurs neu» Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1) Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 – C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
2) Matecki U.: Dreimal Deutsch – Lesebuch mit CD, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2009.
3) Matecki U.: Dreimal Deutsch – Arbeitsbuch, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2011.
4) Pilaski A., Fröhlich B.,Bolte – Costabiei C.: Entdeckungsreise D-A-CH – Kursbuch zur Landeskunde, Langenscheidt KG Berlin i München, 2011.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija