Njemački jezik za akademske potrebe 4

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelji predmetaAzra Plićanić Mesić, viša predavačica;
dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica;
Naziv predmetaNjemački jezik za akademske potrebe 4, IX. god. učenja
Suradnici
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
Razina primjene e-učenja, postotak izvođenja predmeta on line2 (5%)
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaOsposobljavanje studenata za relativno fluentno govorenje njemačkoga jezika u različitim osobnim i društvenim situacijama, te za njegovo aktivno korištenje u stručnom studiju. Osim razumijevanja stručnih i drugih tekstova studenti se pripremaju za pisanje referata o općim i strukovnim temama na njemačkom jeziku, kao i za rad na duljim znanstvenim tekstovima (receptivno i produktivno).
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiKoristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. tjedan:
Ponavljanje usvojenog gradiva iz prošlog semestra.

2. tjedan:
Interkulturelles Lernen – pojmovi kulture, interkulturalizma i multikulturalzma:
- slušanje predavanja jednog njemačkog profesora na temu kontroverzija u interkulturalnom učenju; utvrđivanje ključnih riječi preko izrade asociograma; pisanje sažetka predavanja u grupama; upute o pisanju natuknica; KB str. 13 – 19.; domaća zadaća: KB str. 17., 18. i 19. zad. 9.

3. tjedan:
rad na dodatnim izbornim tekstovima o različitim aspektima interkulturalizma: «Essgewohnheiten»; «Unser Ausland»; «Tischgespräche»

4. tjedan:
Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» I
– prepoznavanje redosljeda događanja temeljem slikovnih odsječaka; grupna diskusija o slikovnim prikazima života ljudi; «Kannitverstan» priča njemačkog pisca J.P.Hebela – analiziranje stila teksta, perspektive i jezika. KB str. 32 – 35.
– domaća zadaća: KB str. 35. zad. 4. – ponavljanje konjuktiva I i II uz dodatne vježbe

5. tjedan:
Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» II - KB str. 37 – 42.
- «Zu Hause in der Fremde?» - produkcija teksta; analiza rečenice (klasifikacija atributa); izrazi i fraze povezivanja i suprotstavljanja u rečenici.

6. tjedan:
Der Erstspracherwerb oder wie Kinder sprechen lernen – integralno učenje materinjskog jezika; učenje kao igra; razvojne (dječje) faze učenja jezika; KB str. 23 – 27.
- važnost zamjećivanja negacije i suprotstavljenih gledišta u tekstu i govoru
- domaća zadaća: str. 26. zad. 6.1. i 6.2.

7. tjedan:
Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» I
- uloga anticipacije – čitanje i analiza teksta jednoga psihologa; globalno učenje; tvorba riječi; značenje glagolske imenice u njemačkom jeziku (Nominalisierung); KB str. 7. – str. 15.;
- domaća zadaća: KB str. 14 – 15. – pročitati tekst: «Wie Kinder Wörter lernen» i izvaditi ključne riječi i odrediti podnaslove.

8. tjedan:
Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» II
- utvrđivanje tijeka misli (Gedankengang); struktura riječi (Proformen); produkcija teksta; KB str. 16 – 19.

9. tjedan:
«Vincent van Gogh – Wegbereiter der modernen Malerei»
- opisivanje slike uz pomoć postavljenih pitanja; slušanje jednog predavanja o Van Goghu; upotreba historijskog prezenta; KB str. 48 – 51.
- domaća zadaća: KB str. 50. zad. 6. – izrada kratke leksikografske jedinice o Van Goghu.

10. tjedan:
Soziologie – «Jugend heute» I - KB str. 99. – 101.
- izgradnja složenica sa česticom «Sozial» i njihova značenja; «Zum Begrifflichen: Was heißt «sozial»?» - različita shvaćanja pojma «sozial» uz pomoć tablice; usporedba vlastitih rezultata s odrednicama istih složenica u nekom leksikonu.
- domaća zadaća: KB str. 102. zad. 4. i 5.

11. tjedan:
Soziologie – «Jugend heute» II – KB str. 104 – 107.
«Nimmt die Jugendkriminaliät zu?» - objašnjavanje funkcije konjuktiva II s glagolom «könnte»; definiranje pojmova «soziokulturell» i «Sozialisation»; gramatičke vježbe (Nominalisierung – Verbalisierung, Partizipialattribut – Relativsatz, Aktiv – Passiv, Passivumschreibung).

12. tjedan:
«Jugend 2005» - interview s jednim istraživačem omladine: škola, obitelj, angažiranje, karijera, slobodno vrijeme i posao) – pojedinačna i grupna diskusija.

13. i 14. tjedan:
- izlaganje referata na dogovorene stručne teme.

15. tjedan:
– ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za ispit.
Vrste izvođenja nastave:vježbe
Obveze studenataRedovito pohađanje nastave (do 3 izostanka); aktivno sudjelovanje u nastavi; pisanje domaćih zadaća i izlaganje referata. Ispit na kraju semestra.
Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):Pohađanje nastave
Istraživanje
Praktični rad

Eksperimentalni rad
Referat
(Ostalo upisati)


Esej
Seminarski rad
(Ostalo upisati)


Kolokviji
Usmeni ispit
(Ostalo upisati)


Pismeni ispit
Projekt
(Ostalo upisati)


Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1) Wiemer C.; Eggers D.; Neuf G.: Hörverstehen – 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2001.
2) Müller-Küppers E.; Zöllner I.: Leseverstehen – Fachtexte mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2002.
3) Dinsel S.,Geiger S.: Großes Übungsbuch – Grammatik – A2 – B2, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1) Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand – 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
2) Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft – Deutschland – www.magazine-deutschland.de
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija