Ruski jezik za akademske potrebe 2

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmetadr. sc. Sanja Veršić
Naziv predmetaRuski jezik za akademske potrebe 2
Suradnici
Studijski programpreddiplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaRazvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja u cilju stjecanja jezičnih kompetencija na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Govorna interakcija i govorna produkcija: razumijevanje jednostavnih fraza u kontekstu svakodnevnih situacija, postavljanje jednostavnih pitanja te odgovaranje na takva pitanja. Pismena recepcija i produkcija: razumijevanje osnovne informacije iz jednostavnih kraćih tekstova (različiti pisani izvori – novine, internet); pisanje poruka i jednostavnih kraćih pisama.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiKoristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. tjedan:
Ponavljanje leksičkih i gramatičkih cjelina usvojenih u prvom semestru.

2. tjedan:
Lokativ jednine i množine imenica i pridjeva (pitanje где?). Povratni glagoli. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatičke vježbe). Čitanje teksta i primjena usvojenih cjelina u govoru.

3. tjedan:
Prošlo vrijeme glagola. Pismo: čitanje i prepričavanje. Osnovni elementi pisma. Primjena usvojenih cjelina sastavljanjem kratkog pisma.

4. tjedan:
Buduće vrijeme (nesvršenih) glagola. Genitiv jednine imenica i pridjeva. Glagol чувствовать себя. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci); konstrukcije у меня есть кто, что? – у меня нет кого, чего?

5. tjedan:
Brojevi. Glagol стоить. Dativ osobnih zamjenica (konstrukcije я люблю – мне нравится). Ponavljanje i uvježbavanje usvojenih leksičkih i gramatičkih cjelina (priprema za pisanu provjeru).

6. tjedan:
Pisana provjera. Glagolski vid i vidski parovi. Ponavljanje i uvježbavanje brojeva (izražavanje vremena). Primjena u govoru opisivanjem radnog dana.

7. tjedan:
Dativ jednine i množine imenica i pridjeva. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci). Nazivi mjeseci. Datumi.

8. tjedan:
Ponavljanje i uvježbavanje lokativa (odgovori о ком, чём?) i dativa imenica i pridjeva (naglasak na konstrukciji кому сколько лет?); konstrukcije кому надо, нужно, необходимо, грустно, весело и т.п.).

9. tjedan:

Osnovni glagoli kretanja bez prefiksa. Slušanje, čitanje i prepričavanje teksta s glagolima kretanja. Gramatički zadaci tematski povezani s tekstom.

10. tjedan:
Glagoli kretanja s prefiksima по-, при- ≠ у-. Tekst o studijskom putovanju u Moskvu. Uvježbavanje glagola kretanja čitanjem i prepričavanjem teksta.

11. tjedan:
Instrumental jednine i množine imenica i pridjeva. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci). Glagoli поздравить / поздравлять кого с чем?
Ruski praznici.

12. tjedan:
Glagoli быть, стать кем?; интересоваться, увлекаться, заниматься чем?
Ponavljanje i uvježbavanje usvojenih gramatičkih i leksičkih cjelina.

13. tjedan:
Ponavljanje gradiva kao priprema za pisanu provjeru i usmena izlaganja.

14. tjedan:
Pisana provjera. Usmena izlaganja.

15. tjedan:
Usmena izlaganja.
Vrste izvođenja nastave: vježbe
Obveze studenataRedovito posjećivanje nastave i redovito pisanje domaćih zadaća (5 obveznih). Dvije pisane provjere tijekom semestra. Usmeno izlaganje na kraju semestra (kratka biografija).
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1) Чернышов С.И. Поехали! 1. Санкт-Петербург: Златоуст, 2014
2) Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова, И.Я. Жили-были – 28 уроков русского языка для начинающих. Санкт-Петербург: Златоуст, 2016
3) Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. Москва: Русский язык. Курсы, 2015
4) Булгакова Л.Н., Захаренко И.В., Красных В.В. Мои друзья падежи. Русский язык. Курсы, 2014
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1) Poljanec Radoslav F. Ruska gramatika za svakoga. Zagreb: Školska knjiga, 2013
2) Антонова В.Е., Нахабина Н.Н., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию 1. Санкт-Петербург: Златоуст, 2013
3) Овсиенко Ю.Г. Русский язык для начинающих 1. Москва: Русский язык. Курсы, 2018
4) Эсмантова Т. Русский язык: 5 элементов. Санкт-Петербург: Златоуст, 2008
5) Vježbe i materijali s internetskih stranica
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija