Njemački jezik za akademske potrebe 1

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelji predmetaAzra Plićanić Mesić, viša predavačica;
dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica;
Naziv predmetaNjemački jezik za akademske potrebe 1, V. god. učenja
Suradnici
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
Razina primjene e-učenja, postotak izvođenja predmeta on line2 (5%)
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaObnoviti njemačku gramatiku na razini višega srednjega stupnja njemačkog kao stranog jezika. Obogaćivanje vokabulara potrebitog za preciznije i raznovrsnije izražavanje o predmetu (stručne) rasprave. Razvijanje uspješnih strategija čitanja (osposobljavanje za prepričavanje, analiziranje i interpretiranje pisanih stručnih tekstova). Unapređivanje sposobnosti slušanja njemačkoga (audiomaterijali i diskusije).
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiKoristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. tjedan:
Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima.

2. tjedan:
Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel I– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (rod imenica, član, perfekt, preterit, komparativ pridjeva, modalni glagoli) http://www2.germanistik.uni-freiburg.de/dafphil/internetprojekte/projekte5/deutschlandreise/home.html
Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.

3. tjedan:
Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel II– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (konjuktiv, pasiv, umanjenice, složene imenice, osobne zamjenice, glagoli s naglašenim prefiksom, zavisne rečenice i prijedlozi).

4. tjedan:
«Wie geht`s» - što se smije, a što ne smije pitati – senzibiliziranje za različito prihvaćanje tema u pojedinim zemljama. – KB str. 47. – 50. Rad na tekstu po dvoje studenata. Domaća zadaća (vježba za preterit): «Das Pferd auf dem Kirchturm».

5. tjedan:
«Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» I: njemačka emigracija i imigracija. Rad na tekstu u grupama. – KB str. 24. – 28.

6. tjedan:
«Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» II Prepričavanje teksta uz pomoć grafičkog prikaza (Mind map). – KB str. 24. – 28.

7. tjedan:
«Stationen deutscher Geschichte» (1945 – 1990) – upoznavanje njemačke novije povijesti – KB str. 29. – 33. Domaća zadaća: «Die Geschichte von der Maus im Laden» - ein Lückentest - vježba za perfekt.

8. tjedan:
«Tabu – ja oder nein?» - spoznaja i razumjevanje neverbalne komunikacije osobito u multinacionalnim sredinama: što je «normalno», a što je tabu tema? Rad s radnim listom i diskusija u plenumu. - KB str. 64.- 67.

9. tjedan:
«Zur Geschichte der Gleichberechtigung» I – društvene i zakonske promjene promjene u položaju žena u Njemačkoj. KB str. 122. – 125.
Nadopunjavanje interviewa vođenog sa stručnjakinjom za bračno pravo.

10. tjedan:
«Zur Geschichte der Gleichberechtigung» II – povjesni razvoj prava žena. - KB str. 126.- 132. «Männer an den Herd»'?» Usporedba muško ženskih poslova u Njemačkoj i Hrvatskoj; Domaća zadaća: uz pomoć obrađenog teksta opisati razvitak jednakosti među spolovima. Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.

11. tjedan:
«Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» I –
povijesni pregled nastanka njemačke države, njemačke savezne pokrajine, tekst: «Einheit nach außen, Vielfalt nach innen – der deutsche Föderalismus» - utvrđivanje ključnih datuma društvenih i političkih promjena. KB str. 36. – 41. str.

12. tjedan:
«Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» II –
Europska Unija: stanovništvo, kulture i jezici; Europa-Quiz: Wie gut kennen Sie sich aus?; «Europa – Schreckensbild oder Horizont der Hoffnung?» - rasprava u plenumu o budućnosti Europe.

13. tjedan:
Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.

14. tjedan i 15. tjedan:
Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij u zimskom semestru.
Vrste izvođenja nastave:vježbe
Obveze studenataRedovito pohađanje nastave (do max. 3 izostanka); aktivno sudjelovanje u nastavi; pisanje domaćih zadaća i izlaganje referata. Polaganje ispita na kraju l. semestra.
Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):Pohađanje nastave
Istraživanje
Praktični rad

Eksperimentalni rad
Referat
(Ostalo upisati)


Esej
Seminarski rad
(Ostalo upisati)


Kolokviji
Usmeni ispit
(Ostalo upisati)


Pismeni ispit
Projekt
(Ostalo upisati)


Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1) Hansen M.; Zuber B.: Zwischen den Kulturen, Langenscheidt Berlin, 1996.
2) Kirchmeyer S.: Blick auf Deutschland, Ernest Klett International, Stuttgart, 2002.
3) Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 – C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1) Lutscher R.: Landeskunde Deutschland, Verlag für Deutsch, 2005.
2) Matecki U.: Dreimal Deutsch – Lesebuch mit CD, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2009.
3) Matecki U.: Dreimal Deutsch – Arbeitsbuch, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2011.
4) Pilaski A., Fröhlich B.,Bolte – Costabiei C.: Entdeckungsreise D-A-CH – Kursbuch zur Landeskunde, Langenscheidt KG Berlin i München, 2011.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija