Njemački jezik za akademske potrebe 3

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelji predmetaAzra Plićanić Mesić, viša predavačica;
dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica;
Naziv predmetaNjemački jezik za akademske potrebe 3, IX. god. učenja
Suradnici
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
Razina primjene e-učenja, postotak izvođenja predmeta on line2 (5%)
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaOsposobiti studente:
- da razumiju glavne misli složenoga teksta o konkretnim i apstraktnim stručnim temama;
- za tečnu i neusiljenu jezičnu komunikaciju s dobrim, pa i izvornim govornicima;
- za pisanje jasnih i tečnih tekstova o općim i stručnim temama;
- za formuliranje jasnih i argumentiranih vlastitih stavova o općim i stručnim temama;
- za kritičko razlučivanje različitih gledišta;
- da mogu slijediti duže govore i predavanja;
- da mogu pratiti i u znatnoj mjeri razumjeti glavne poruke TV vijesti i drugih TV programa;
- da mogu u znatnoj mjeri razumjeti opće i stručne članke iz novina i časopisa.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiKoristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. tjedan:
Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima.

2. tjedan:
Sprechen – Fragebogen KB str. 10. i AB str. 8. zad. 3.; Lesen -KB str. 11. i 12. wichtige Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum (Maria Theresia, Joseph Haydn, August Thyssen, Georg Foster, Walter Gropius) – wie bereitet man ein Referat vor (was erfährt man im Lexikon, Vorbereitung eines Kurzreferats, wie «inszeniert» man das Referat); gramatika: ponavljanje pridjevske deklinacije AB str. 9. zad. 5., 6., 7. i 8.; domaća zadaća: AB str. 10. zad. 9., 10. i 11.

3. tjedan:
Sprechen – Unsere Besten – Wofür könnte das ein Titel sein? KB str. 14. i str. 15., AB str. 12. zad. 13.; Wie didaktisiere ich .....einen biographischen Text? – Textbeispiel: Das Sprachgenie Heinrich Schliemann; domaća zadaća: EM Übungsbuch str. 30. i 31.

4. tjedan:
Referat o Goetheu; Lesen – das Gedicht von Kurt Tucholsky KB str. 20.,21. i 22. (interpretierendes Lesen, von Textsortenmerkmalen auf den Inhalt schließen, Techniken zur Bedeutungserschließung unbekannter Wörter erarbeiten); domaća zadaća: EM Übungsbuch str. 32. i 33.

5. tjedan:
Ausführlicher Lebenslauf – kako se piše iscrpan životopis – KB str. 23. i AB str. 15. zad. 21.; Die Radiosendung: Große Journalisten – Kurt Tucholsky KB str. 24.; http://www.cedefop.eu.int/download/transparency/cv_format_de.doc (EU-Lebeslauf Muster zum herunterladen); gramatika: mjesto pridjeva u rečenici; domaća zadaća: EM Übungsbuch str. 34. i 35. i AB str. 19. zad. 30.

6. tjedan:
Referat o Albert Einsteinu; ponavljanje i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs» koji koji se nalazi na kompjuterima u računalnoj učionici A 215; Uvod u lekciju 2 – Sprachen KB str. 28.,29. i 30. i AB str. 24. zad. 2., 3. i 4.; domaća zadaća: rad na tekstu: «Cool! Die deutsche Sprache lebt» (tekst iz knjige: «So geht`s» Klett).

7. tjedan:
Gramatika: glagoli s prijedlozima (glagoli koji zahtijevaju prijedložni objekt) i glagoli s nenaglašenim prefiksima AB str. 25. zad. 4., 5.6 i 7.; Hören – ein Interview (Hauptaussagen des Textes notiren, über etwas berichten) KB str. 31. i AB str. 30. zad. 17.; domaća zadaća: AB str. 26. zad. 8., 9., 10. i 11. i AB str. 30. zad. 18. i Schreiben Sie einen formelen bwz. offiziellen Brief! (AB str. 32. zad. 22. i 23.);

8. tjedan:
Referat: «Die schreckliche deutsche Sprache» Mark Twain; Lesestile – Lerntechnik (globales oder übefliegendes Lesen, selektives oder suchendes Lesen, detalliertes oder genaues Lesen) AB str. 34. zad. 26.; Lesen – Die gerettete Zunge – Elias Canetti – KB str. 37. i 38.; domaća zadaća: AB str. 35. zad. 29., 30. i 31. i EM Übungsbuch str. 90. i 91.

9. tjedan:
Rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs» koji koji se nalazi na kompjuterima u A 215; Uvod u lekciju 3 – Orte – film o Berlinu i čitanje teksta Der erste oder der einzige Tag Kb str. 42. i 43. i AB str. 40. zad. 2., 3. i 4.; gramatika: poredak riječi u glavnoj rečenici KB str. 44. i AB str. 42. zad. 6.,7. i 8.; domaća zadaća: AB str. 44. zad. 12. i Suchen Sie ein Cafèhaus in Wien und erarbeiten Sie dazu einen Fragebogen KB str. 45. i http://www.tourist-net.co.at/coffee/coffee0.htm.

10. tjedan:
Hören – Wien und München KB str. 47; Kurzinformation über Berlin – Berlin zur Zeit Tucholskys KB str. 50. i AB str. 46. zad. 18.; domaća zadaća: Lesen Sie den Brief einer deutschen Brieffreundin und beantworten Sie den Brief KB str. 48. i AB str. 46. zad. 16.

11. tjedan:
Referat o Hundertwasseru; film o Beču i informacije o Hundertwasseru – http://www1.kunsthauswien.com; Lesen – Das Hundertwasser-Haus in Wien KB str.52.; domaća zadaća: Internetrecherche zu zwei Stäten: http://www.hamburg.de i http://koeln.de.

12. tjedan:
Prezentacija nađenih podataka s interneta i odgovora na zadana pitanja; Wie didaktisiere ich .... einen Kommentar? Frankfurt – Immer in Bewegung – welche Aussage passt?; domaća zadaća: EM Übungsbuch- Hauptsatz str. 132. i 133.

13. tjedan:
Rad na materijalima iz knjige «30 Stunden Deutschland» - Deutschland ein Kulturland knjiga: str. 42. – 43.; Kultur Ausländer str. 50. i Deutsche Kultur str. 51.

14. i 15. tjedan:
Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za pismeni ispit- uz korištenje materijala s interneta: www.hueber.de/em-neu, i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs».
Vrste izvođenja nastave:vježbe
Obveze studenataRedovito pohađanje nastave (do 3 izostanka); aktivno sudjelovanje u nastavi; pisanje domaćih zadaća i izlaganje referata. Ispit na kraju semestra.
Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):Pohađanje nastave
Istraživanje
Praktični rad

Eksperimentalni rad
Referat
(Ostalo upisati)


Esej
Seminarski rad
(Ostalo upisati)


Kolokviji
Usmeni ispit
(Ostalo upisati)


Pismeni ispit
Projekt
(Ostalo upisati)


Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1) Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.
2) Perlamann-Balme, Schwab, Weers: Em Hauptkurs neu - Kursbuch, Hueber Verlag, München, 2005.
3) Perlamann-Balme, Schwab, Weers: Em Hauptkurs neu - Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.
4) «EM Haupkurs neu» - CD-ROM; Hueber Verlag, München, 2005.
5) «30 Stunden Deutschland» - Materialien für den Orientierungskurs, Klett Verlag, Stuttgart, 2005.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1) Razni materijali i vježbe s interneta.
2) Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand – 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
3) Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft – Deutschland – www.magazine-deutschland.de
4) Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 –C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija