Španjolski jezik za akademske potrebe 1, I. godina učenja

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmetadr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Naziv predmetaŠpanjolski jezik za akademske potrebe 1
SuradniciMatijević Ana, stručna suradnica
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaRazvijanje i usvajanje osnova španjolskog jezika i gramatike. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku te početno svladavanje vještine izražavanja na stranom jeziku. Usvajanje osnovnog vokabulara, kao i najjednostavnijeg vokabulara jezika za akademske potrebe.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiUsvajanje osnovnih jezičnih i gramatičkih struktura, vokabulara i čitanja u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz početno pisanje i komunikaciju temeljenu na svakodnevnim situacijama iz područja načina života u Španjolskoj, njezine kulture i civilizacije.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Predstavljanje. Općenito o španjolskom jeziku i jeziku struke. Španjolska abeceda. Pravila čitanja. Upute za upotrebu rječnika, vrste rječnika, objašnjenje rječničkih simbola i pojmova, popis kratica. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom.
2. nastavna jedinica:
Osnovni pojmovi vezani uz izgovor i pravopis. Opće napomene o pravopisu. Vrste naglasaka. Bilježenje naglasaka i rečeničnih znakova.
3. nastavna jedinica:
Ponavljanje pravila čitanja, pisanja i naglašavanja riječi. Provjera na tekstu. Tekst i lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala.
Rod, određeni i neodređeni član, pomoćni glagoli ser i estar, usvajanje osnovnog vokabulara, zadaci i vježbe. Upute za pripremu pisanja prve domaće zadaće.
4. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Imenice i pridjevi, množina imenica i pridjeva, glavni brojevi, usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Prvi diktat.
5. nastavna jedinica:
Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Imenična deklinacija, padežni prijedlozi. Usvajanje novog vokabulara i izraza. Provjera stečenog znanja vokabulara; vježbe i zadaci. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Pokušaj prve međusobne komunikacije-improviziranje dijaloga.
6. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta pravilnih glagola prve, druge i treće konjugacije. Usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće.
7. nastavna jedinica:
Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta nekih nepravilnih glagola prve konjugacije. Provjera stečenog znanja i vokabulara kroz organiziranje komunikacije na stranom jeziku u obliku dijaloga između studenata podijeljenih u grupe. Kraći dodatni tekst kao prijedlog čitanja za domaću zadaću. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći.
8. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje indikativa prezenta kroz provjeru čitanja i razumijevanja teksta. Dodatni tekst kao vježba za stjecanjem novog vokabulara i usmene primjene obrađene gramatičke jedinice. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Kontrolna zadaća u obliku mini testa sa zaokruživanjem točnog odgovora.
9. nastavna jedinica:
Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Konjugacija povratnih glagola u indikativu prezenta, stjecanje i primjena novog proširenog vokabulara kroz gramatičke vježbe i zadatke. Navođenje studenata na dijalog na temu svakodnevnih situacija dosad obrađenih u ponuđenim lekcijama. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće.
10. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Perfekt i particip prošlih glagola triju konjugacija, perfekt povratnih glagola. Detaljna obrada vježbi i zadataka u obrađenoj lekciji. Usvajanje novog vokabulara iz neke od svakodnevnih situacija te ponavljanje stečenog vokabulara. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće.
11. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala.Ponavljanje obrađenih glagolskih vremena kroz vježbe i zadatke. Kraći tekst iz svakodnevne situacije kao vježba čitanja i razumijevanja, širenja vokabulara i poticaj na usmeno izražavanje. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Diktat.
12. nastavna jedinica:
Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Futur. Vježbe i zadaci radi usvajanja nove gramatičke jedinice i utvrđivanje novog vokabulara. Ilustracija, korištena kao poticaj na konverzaciju u kojoj primjenjujemo dosad obrađena glagolska vremena i stečeni vokabular. Diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Kontrolna zadaća u obliku mini testa s nadopunom ili dodavanjem riječi koje nedostaju.
13. nastavna jedinica:
Prvi kratki tekst iz dodatne literature koji obuhvaća usvojena leksička i gramatička znanja uz proširenje vokabulara. Provjera stečenog znanja kroz novi tekst. Poticanje studenata na međusobni dijalog i diskusiju. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Sve se isključivo odvija na španjolskom jeziku.
14. nastavna jedinica:
Drugi kratki tekst iz dodatne literature koji obuhvaća dosad stečena leksička i gramatička znanja uz proširenje vokabulara. Provjera stečenog znanja kroz novi tekst. Poticanje studenata na međusobne dijaloge i konverzaciju. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Diktat.
15. nastavna jedinica:
Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica kroz pismene vježbe u svrhu pripreme za završni kolokvij na kraju zimskoga semestra.
Vrste izvođenja nastave: vježbe
Obveze studenataAktivno sudjelovanje na nastavi te redovito pohađanje vježbi. Redovito pisanje zadanih vježbi. Provjera stečenog znanja kolokvijem na kraju prvog semestra.
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1. V. Mindoljević: El Flechazo 1, Školska knjiga, Zagreb, 2012;
2. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1. Etapas 1, Edinumen, Madrid, 2012.
2. dr. V. Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010;
3. Vježbe i materijali s Interneta.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija