Prijava / Odjava ispita putem Studomata

line1tan

Studenti prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću Studomata.

Aplikaciji Studomat može se pristupiti:

· na računalu-kiosku pritiskom na zaslon osjetljiv na dodir,
· na računalima koja zamjenjuju računalo-kiosk,
· pomoću bilo kojeg računala priključenog na Internet s instaliranim Internet preglednikom.

Za rad na Studomatu studenti se prijavljuju upisivanjem JMBAG-a, a identitet dokazuju zaporkom. Zaporke studenti dobivaju upisom na fakultet.

1) Gdje se mogu prijaviti/odjaviti ispiti:

  • na računalu kiosku postavljenog u auli, te na prvom i trećem katu

2) Kada je moguće prijaviti/odjaviti ispite:

Prijava ispita je dozvoljena do 8 (osam) dana prije datuma ispitnog roka (iznimno ako je drugačije dozovoljeno)
Odjava ispita je omogućena do 48 sati prije datuma ispitnog roka. Ako je datum ispitnog roka ponedjeljak, tada je krajnji rok odjave ispita petak do 12:00 sati.

Studentima koji ne odjave ispit na vrijeme, a ne pristupe ispitu, bilježit će se pad.

3) Kako prijaviti/odjaviti ispite

Prijava:
1. Identificirati se pomoću JMBAG-a i zaporke
2. Odabrati opciju Prijava ispita
3. Odabrati željeni predmet i željeni datum roka iz liste ponuđenih predmeta
4. Pritisnuti gumb Prijavi
5. Zapamtiti redni broj prijave bez kojeg neće biti moguće eventualne reklamacije
6. Obvezatno odabrati Kraj zbog sigurnosti podataka

Odjava:
1. Identificirati se pomoću JMBAG-a i zaporke
2. Odabrati opciju Odjava ispita
3. Odabrati željenu prijavu iz liste ponuđenih
4. Pritisnuti gumb Odjavi
5. Odgovoriti potvrdno na upit o odjavi ispita
6. Obvezatno odabrati Kraj zbog sigurnosti podataka

Detaljne upute za prijavu i odjavu ispita putem Studomat-a nalaze se na web stranici fakulteta
http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

Sve dodatne informacije o ispitima dostupne su u tajništvima Odsjeka.