Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2019. / 2020.

line1tan

Strani jezik za akademske potrebe
Preddiplomski i diplomski studij

Engleski jezik za akademske potrebe
Naziv predmeta:Strani jezik za akademske potrebe
Naziv kolegija:Engleski za akademske potrebe 1 i 2
Nositelji kolegija:mr. sc. Vivijana Radman, viša predavačica,
mr. sc. Ines Jelovčić, viša predavačica,
Tina Miholjančan, viša predavačica,
Petra Barbarić, predavačica
ECTS:2 boda po semestru
Trajanje:dva semestra, 30 sati nastave po semestru ukupno 60 sati nastave
Status predmeta:obvezatni / izborni
Oblik nastave:vježbe
Uvjeti:učenje engleskog jezika u srednjoj školi ili svjedodžba o završenom stupnju engleskog jezika;
Način provjere znanja:aktivno sudjelovanje tijekom vježbi, usmeno izlaganje na stručnu
temu, pisanje eseja i sažetaka stručnog teksta, kolokvij na kraju zimskog semestra i pismeni ispit na kraju ljetnog semestra.
Sadržaj:Tekst kao značenjska cjelina. Stručni tekst kao sredstvo komunikacije stručne informacije. Suradnja jezičnih i stručnih znanja u proizvodnji značenja. Organizacija informacija u stručnom tekstu. Organizacija paragrafa oko osnovne ideje. Najava teme paragrafa u tematskoj rečenici. Razlikovanje osnovne ideje od detalja kojima je potkrijepljena. Ključne riječi. Načini međusobnog povezivanja elemenata teksta u suvislu cjelinu. Strategije leksičke kohezije. Uočavanje svojstva pokaznih i osobnih zamjenica (ali i drugih vrsta riječi) da upućuju na dio teksta (riječ, frazu, ideju ) i tako uspostavljaju značenjske veze među elementima teksta. Uporaba elipse, ekonomija rečenice, zalihost kao prepreka razumijevanju. Riječi koje najavljuju prirodu odnosa među idejama (uzrok i posljedica suprotnost, itd.). Prepoznavanje strategija uspostavljanja logičkih veza među rečenicama, retorička organizacija teksta.Tipovi rečenice – generalizacija, definicija, klasifikacija. Distribucija informacija u tekstu. Poznata/stara informacija kao podloga uvođenju nove informacije. Predviđanje smjera razvoja teksta. "Čitanje između redaka", razumijevanje informacije koja nije izrijekom izrečena Važnost implikacija za ukupno značenje teksta. Konotacija i denotacija. Razumijevanje značenja riječi na temelju konteksta (sintaktičkog i semantičkog). Usvajanje značenja riječi iz konteksta vs. služenje rječnikom. Rječnički pojmovi i simboli. Razlikovanje iskazivanja činjenica od izražavanja mišljenja.Tekstovi koji predstavljaju prihvaćena znanja (org. u definicije, klasifikacije, objašnjenja, opise itd.) i tekstovi koji zastupaju mišljenje uz argumente kojim ga potkrepljuju te argumente kojima nastoje opovrgnuti suprotna mišljenja. Esej; struktura eseja prema tipovima eseja. Postupak pisanja sažetka uz isticanje ključnih riječi. Organizacija usmenog izlaganje na stručne teme. Pretraživanje kao način usvajanja jezičnih i stručnih znanja, izraza i sadržaja. Razvrstavanje informacija prema važnosti. Organizacija informacija (npr. kronološki) u suvislu cjelinu izlaganja. Isticanje ključnih riječi. Navođenje stručne literature. Razlike između pisanog i govorenog teksta. Vođenje rasprave.
Cilj:osposobiti studente za svladavanje stručne literature i za pisanje stručnih tekstova (sažetak, esej) na engleskom jeziku te za držanje izlaganja na stručne teme kao i za raspravljanje o stručnim temama uz uporabu specifičnog stručnog vokabulara.
Literatura:Obvezatna:
1. de Chazal, E. & McCarter, S. (2012). Oxford EAP, A course in English for Academic Purposes. Upper Intermediate/B2. Oxford, Oxford University Press
2. Cox, K. & Hill, D. (2004). EAP Now! English for Academic Purposes. Pearson Longman, Australia
3. Jordan, R.R. (1980). Academic Writing Course. Collins, London and Glasgow
4. Paterson, K. & Wedge, R. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford, Oxford University Press.
5. Gordana Mikulić; Alka Krvavac: English for the Arts and Humanities, Školska knjiga - Zagreb, 1992.
6. Stručna literatura prema preporuci voditelja studija
Izborna:
1. Zemach, D.E. & Rumisek, L.A. (2003.), Academic Writing: from Paragraph to Essay. Macmillan Publishers, Oxford
2. Ruetten, K. M. (1997.), Developing Composition Skills. Heinle& Heinle Publishers, London
3. Powel, M. (1996.), Presenting in English, LTP Business, London
4. Johannsen, K.L. (2006.), English for the Humanities. Thomson ELT, Boston
5. Lonon Blanton, L.& Lee, L. (1998.), Writing Workshop - Promoting College Success. Heinle& Heinle Publishers
6. Bailey, S.: Academic Writing; Routledge, London, 2006.
7. Pasternak M., Wrangell: Well Read, Oxford University Press 2007.
8. Williams, E. J.: Presentations in English; Macmillan Publishers Limited, Oxford, 2008.
Njemački jezik za akademske potrebe
Naziv predmeta:Strani jezik za akademske potrebe
Naziv kolegija:Njemački za akademske potrebe 1 i 2
Nositelji kolegija:Azra Plićanić Mesić, viša predavačica,
dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica
ECTS:2 boda po semestru
Trajanje:dva semestra, 30 sati nastave po semestru ukupno 60 sati nastave
Status predmeta:obvezatni / izborni
Oblik nastave:vježbe
Uvjeti:učenje njemačkog jezika u srednjoj školi ili svjedodžba o završenom stupnju njemačkog jezika
Način provjere znanja:aktivno sudjelovanje tijekom vježbi, usmeno izlaganje na stručnu temu, pisanje eseja i sažetaka stručnog teksta, kolokvij na kraju zimskog semestra i pismeni ispit na kraju ljetnog semestra
Sadržaj:Tekst kao značenjska cjelina. Stručni tekst kao sredstvo komunikacije stručne informacije. Suradnja jezičnih i stručnih znanja u proizvodnji značenja. Organizacija informacija u stručnom tekstu. Organizacija paragrafa oko osnovne ideje. Najava teme paragrafa u tematskoj rečenici. Razlikovanje osnovne ideje od detalja kojima je potkrijepljena. Ključne riječi. Načini međusobnog povezivanja elemenata teksta u suvislu cjelinu. Strategije leksičke kohezije. Uočavanje svojstva pokaznih i osobnih zamjenica (ali i drugih vrsta riječi) da upućuju na dio teksta (riječ, frazu, ideju ) i tako uspostavljaju značenjske veze među elementima teksta. Uporaba elipse, ekonomija rečenice, zalihost kao prepreka razumijevanju. Riječi koje najavljuju prirodu odnosa među idejama (uzrok i posljedica suprotnost, itd.). Prepoznavanje strategija uspostavljanja logičkih veza među rečenicama, retorička organizacija teksta. Tipovi rečenice – generalizacija, definicija, klasifikacija. Distribucija informacija u tekstu. Poznata/stara informacija kao podloga uvođenju nove informacije. Predviđanje smjera razvoja teksta. "Čitanje između redaka", razumijevanje informacije koja nije izrijekom izrečena Važnost implikacija za ukupno značenje teksta. Konotacija i denotacija. Razumijevanje značenja riječi na temelju konteksta (sintaktičkog i semantičkog). Usvajanje značenja riječi iz konteksta vs. služenje rječnikom. Rječnički pojmovi i simboli. Razlikovanje iskazivanja činjenica od izražavanja mišljenja. Tekstovi koji predstavljaju prihvaćena znanja (org. u definicije, klasifikacije, objašnjenja, opise itd.) i tekstovi koji zastupaju mišljenje uz argumente kojim ga potkrepljuju te argumente kojima nastoje opovrgnuti suprotna mišljenja. Esej; struktura eseja prema tipovima eseja. Postupak pisanja sažetka uz isticanje ključnih riječi. Organizacija usmenog izlaganje na stručne teme. Pretraživanje kao način usvajanja jezičnih i stručnih znanja, izraza i sadržaja. Razvrstavanje informacija prema važnosti. Organizacija informacija (npr. kronološki) u suvislu cjelinu izlaganja. Isticanje ključnih riječi. Navođenje stručne literature. Razlike između pisanog i govorenog teksta. Vođenje rasprave.
Cilj:Osposobiti studente za svladavanje stručne literature i za pisanje stručnih tekstova (sažetak, esej) na njemačkom jeziku te za držanje izlaganja na stručne teme kao i za raspravljanje o stručnim temama uz uporabu specifičnog stručnog vokabulara.
Literatura:Obvezatna:
1. Funk H., Kuhn C.: Studio 21 – Das Deutschbuch, Cornelsen Verlag, Berlin 2013.
2. Sander I., Braun B., Doubek M.: DaF kompakt A1-B1 – Kurs- und Übungsbuch, Klett Verlag, Stuttgart 2011.
3. Koithan, U., Schmitz, H. Sieber, T., Lösche Ealf – Peter: Aspekte B2 Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin, München 2008.
4. Funk H., Kuhn C., Demme S.: Studio d A2 Kurs- und Übungsbuch, Cornelsen Verlag, Berlin, 2006.
5. Funk H., Kuhn C., Demme B.: Studio d B1 Kurs –und Übungsbuch, Cornelsen Verlag, Berlin, 2007.
6. Lodewick K. DSH & Studienvorbereitung: Deutsch als Fremdsprache fűr Studentinnen und Studenten, Göttingen, Fabouda - Verlag, 2001.
Izborna:
1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe, Hueber Verlag, München, 2004.
2. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf-Münkel G.:Hörverstehen – 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Hueber Verlag, München, 2005.
3. Müller-Küppers E.; Zöllner I.: Leseverstehen Hueber Verlag, München, 2002.
4. Rankin J.; Hubbell E.: Arbeitsheft-Handbuch zur deutschen Grammatik: Aufgaben zur Kommunikation Houghton Mifflin Company, Boston,1997.
5. Klaus Lodewick (2004). Barthel 1, Fabouda Verlag Göttingen
6. Klaus Lodewick (2006). Barthel 2, Fabouda Verlag Hardegsen.
7. Bahlman, C.; Breindel, E.; Drexler, H. D.; Ende, K.; Storch, G.: Unterwegs, Langenscheidt Verlag Berlin und München(1998).
8. Deutsch Perfekt – Einfach Deutsch lernen – Spotlight Verlag GmbH, Planegg/München
9. Magazin Deutschland - Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft
Talijanski jezik za akademske potrebe
Naziv predmeta:Strani jezik za akademske potrebe
Naziv kolegija:Talijanski za akademske potrebe 1 i 2
Nositelj kolegija:dr. sc. Arijela Fabrio, viša predavačica
ECTS:2 boda po semestru
Trajanje:dva semestra, 30 sati nastave po semestru ukupno 60 sati nastave
Status predmeta:obvezatni / izborni
Oblik nastave:vježbe
Uvjeti:učenje talijanskog jezika u srednjoj školi ili svjedodžba o završenom stupnju talijanskog jezika
Način provjere znanja:aktivno sudjelovanje tijekom vježbi, usmeno izlaganje na stručnu temu, pisanje eseja i sažetaka stručnog teksta, kolokvij na kraju zimskog semestra i pismeni ispit na kraju ljetnog semestra
Sadržaj:Tekst kao značenjska cjelina. Stručni tekst kao sredstvo komunikacije stručne informacije. Suradnja jezičnih i stručnih znanja u proizvodnji značenja. Organizacija informacija u stručnom tekstu. Organizacija paragrafa oko osnovne ideje. Najava teme paragrafa u tematskoj rečenici. Razlikovanje osnovne ideje od detalja kojima je potkrijepljena. Ključne riječi. Načini međusobnog povezivanja elemenata teksta u suvislu cjelinu. Strategije leksičke kohezije. Uočavanje svojstva pokaznih i osobnih zamjenica (ali i drugih vrsta riječi) da upućuju na dio teksta (riječ, frazu, ideju ) i tako uspostavljaju značenjske veze među elementima teksta. Uporaba elipse, ekonomija rečenice, zalihost kao prepreka razumijevanju. Riječi koje najavljuju prirodu odnosa među idejama (uzrok i posljedica suprotnost, itd.). Prepoznavanje strategija uspostavljanja logičkih veza među rečenicama, retorička organizacija teksta. Tipovi rečenice – generalizacija, definicija, klasifikacija. Distribucija informacija u tekstu. Poznata/stara informacija kao podloga uvođenju nove informacije. Predviđanje smjera razvoja teksta. "Čitanje između redaka", razumijevanje informacije koja nije izrijekom izrečena Važnost implikacija za ukupno značenje teksta. Konotacija i denotacija. Razumijevanje značenja riječi na temelju konteksta (sintaktičkog i semantičkog). Usvajanje značenja riječi iz konteksta vs. služenje rječnikom. Rječnički pojmovi i simboli. Razlikovanje iskazivanja činjenica od izražavanja mišljenja. Tekstovi koji predstavljaju prihvaćena znanja (org. u definicije, klasifikacije, objašnjenja, opise itd.) i tekstovi koji zastupaju mišljenje uz argumente kojim ga potkrepljuju te argumente kojima nastoje opovrgnuti suprotna mišljenja. Esej; struktura eseja prema tipovima eseja. Postupak pisanja sažetka uz isticanje ključnih riječi. Organizacija usmenog izlaganje na stručne teme. Pretraživanje kao način usvajanja jezičnih i stručnih znanja, izraza i sadržaja. Razvrstavanje informacija prema važnosti. Organizacija informacija (npr. kronološki) u suvislu cjelinu izlaganja. Isticanje ključnih riječi. Navođenje stručne literature. Razlike između pisanog i govorenog teksta. Vođenje rasprave.
Cilj:Osposobiti studente za svladavanje stručne literature i za pisanje stručnih tekstova (sažetak, esej) na talijanskom jeziku te za držanje izlaganja na stručne teme kao i za raspravljanje o stručnim temama uz uporabu specifičnog stručnog vokabulara.
Literatura:Obvezatna:
1. Bettoni, C., Vicentini, G.; Passeggiate Italiane 1, 2; Bonacci Editore, Roma, 1997.
2. Stefancich, G.; Cose d' Italia, Bonacci Editore, Roma, 1997.
3. Nocchi – Tartaglione, Grammatica principale della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze, 2006.
Izborna:
1. Ignone, A., Primi piani sugli Italiani, Guerra Edizioni, 2007.
2. Mazzetti – Falcinelli – Servadio, Qui Italia, Quaderno, Le Monnier, Firenze, 2007.
3. Nocchi – Tartaglione, Grammatica avanzata della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze, 2006.
4. Bailini – Consonno, I verbi italiani, Alma Edizione, Firenze, 2008.
5. Bertoni – Nocchi, Le parole italiane, Alma Edizioni, Firenze
6. Enciclopedia della letteratura, storia, storia dell' arte, Aldo Garzanti, 2005.
7. Di Francesco – Naddeo; Bar Italia, Alma Edizioni, 2002.
8. Sebastiani – Giacobbi, Civilta Italiana, Guerra Edizioni, 2005.
9. Janfrancesco, E.; Parla e scrivi, Cendali Editore, 2002.
10. Guastalla, C., Giocare con la scrittura, Alma Edizioni, Firenze, 2002.
11. Guastalla, C., Giocare con la letteratura, Alma Edizioni, Firenze, 2002.
12. Lebano – Mirri, Italia allo specchio, Guerra Edizioni, 2007.
13. Fried Ilona, Contrappunti, Ponte Alapitvany, Budapest, 1994.
Francuski jezik za akademske potrebe
Naziv predmeta:Strani jezik za akademske potrebe
Naziv kolegija:Francuski jezik za akademske potrebe 1 i 2
Nositelj kolegija:Jasna Ćirić, predavačica
ECTS:2 boda po semestru
Trajanje:dva semestra, 30 sati nastave po semestru ukupno 60 sati nastave
Status predmeta:obvezatni / izborni
Oblik nastave:vježbe
Uvjeti:učenje francuskog jezika u srednjoj školi ili svjedodžba o završenom stupnju francuskog jezika
Način provjere znanja:aktivno sudjelovanje tijekom vježbi, usmeno izlaganje na stručnu temu, pisanje eseja i sažetaka stručnog teksta, kolokvij na kraju zimskog semestra i pismeni ispit na kraju ljetnog semestra
Sadržaj:Tekst kao značenjska cjelina. Stručni tekst kao sredstvo komunikacije stručne informacije. Suradnja jezičnih i stručnih znanja u proizvodnji značenja. Organizacija informacija u stručnom tekstu. Organizacija paragrafa oko osnovne ideje. Najava teme paragrafa u tematskoj rečenici. Razlikovanje osnovne ideje od detalja kojima je potkrijepljena. Ključne riječi. Načini međusobnog povezivanja elemenata teksta u suvislu cjelinu. Strategije leksičke kohezije. Uočavanje svojstva pokaznih i osobnih zamjenica (ali i drugih vrsta riječi) da upućuju na dio teksta (riječ, frazu, ideju ) i tako uspostavljaju značenjske veze među elementima teksta. Uporaba elipse, ekonomija rečenice, zalihost kao prepreka razumijevanju. Riječi koje najavljuju prirodu odnosa među idejama (uzrok i posljedica suprotnost, itd.). Prepoznavanje strategija uspostavljanja logičkih veza među rečenicama, retorička organizacija teksta. Tipovi rečenice – generalizacija, definicija, klasifikacija. Distribucija informacija u tekstu. Poznata/stara informacija kao podloga uvođenju nove informacije. Predviđanje smjera razvoja teksta. "Čitanje između redaka", razumijevanje informacije koja nije izrijekom izrečena Važnost implikacija za ukupno značenje teksta. Konotacija i denotacija. Razumijevanje značenja riječi na temelju konteksta (sintaktičkog i semantičkog). Usvajanje značenja riječi iz konteksta vs. služenje rječnikom. Rječnički pojmovi i simboli. Razlikovanje iskazivanja činjenica od izražavanja mišljenja. Tekstovi koji predstavljaju prihvaćena znanja (org. u definicije, klasifikacije, objašnjenja, opise itd.) i tekstovi koji zastupaju mišljenje uz argumente kojim ga potkrepljuju te argumente kojima nastoje opovrgnuti suprotna mišljenja. Esej; struktura eseja prema tipovima eseja. Postupak pisanja sažetka uz isticanje ključnih riječi. Organizacija usmenog izlaganje na stručne teme. Pretraživanje kao način usvajanja jezičnih i stručnih znanja, izraza i sadržaja. Razvrstavanje informacija prema važnosti. Organizacija informacija (npr. kronološki) u suvislu cjelinu izlaganja. Isticanje ključnih riječi. Navođenje stručne literature. Razlike između pisanog i govorenog teksta. Vođenje rasprave.
Cilj:Osposobiti studente za svladavanje stručne literature i za pisanje stručnih tekstova (sažetak, esej) na francuskom jeziku te za držanje izlaganja na stručne teme kao i za raspravljanje o stručnim temama uz uporabu specifičnog stručnog vokabulara.
Literatura:Obvezatna:
1. Berthet, Annie; Hugot, Catherine; M.Kizirian, Veronique ; Sampsonis, Beatrix; Waendendries, Monique, 2006., Alter Ego 1, Hachette Livre, Paris
2. Berthet, Annie; Hugot, Catherine; M. Kizirian, Veronique; Sampsonis, Beatrix; Waendendries, Monique, 2006., Alter Ego 2, Cahier d'activites, Hachette Livre, Paris
Izborna:
1. Akyuz, Anne; Bazell-Shahmaei, Bernadette; Bonenfant, Joelle; Flament, Marie-Francoise; Lacroix, Jean; Moriot, Daniel; Renaudineau, Patrice, 2000.,Exercices de vocabulaire en contexte, Hachette Livre, Paris
2. Hingue, Anne-Marie; Ulm, Karine, 2005., Dites-moi un peu, Presse universitaires, Grenoble
3. Bonato, L.; Bruera, F., 1998.; A toute France, Langue, Civilisation et Culture francaises, Cideb Editrice, Genova
4. Stručni članci i tekstovi s Interneta
Španjolski jezik za akademske potrebe
Naziv predmeta:Strani jezik za akademske potrebe
Naziv kolegija:Španjolski jezik za akademske potrebe 1 i 2
Nositelj kolegija:dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
ECTS:2 boda po semestru
Trajanje:dva semestra, 30 sati nastave po semestru ukupno 60 sati nastave
Status predmeta:obvezatni / izborni
Oblik nastave:vježbe
Uvjeti:učenje španjolskog jezika u srednjoj školi ili svjedodžba o završenom stupnju španjolskog jezika;
Način provjere znanja:aktivno sudjelovanje tijekom vježbi, usmeno izlaganje na stručnu temu, pisanje eseja i sažetaka stručnog teksta, kolokvij na kraju zimskog semestra i pismeni ispit na kraju ljetnog semestra
Sadržaj:Tekst kao značenjska cjelina. Stručni tekst kao sredstvo komunikacije stručne informacije. Suradnja jezičnih i stručnih znanja u proizvodnji značenja. Organizacija informacija u stručnom tekstu. Organizacija paragrafa oko osnovne ideje. Najava teme paragrafa u tematskoj rečenici. Razlikovanje osnovne ideje od detalja kojima je potkrijepljena. Ključne riječi. Načini međusobnog povezivanja elemenata teksta u suvislu cjelinu. Strategije leksičke kohezije. Uočavanje svojstva pokaznih i osobnih zamjenica (ali i drugih vrsta riječi) da upućuju na dio teksta (riječ, frazu, ideju ) i tako uspostavljaju značenjske veze među elementima teksta. Uporaba elipse, ekonomija rečenice, zalihost kao prepreka razumijevanju. Riječi koje najavljuju prirodu odnosa među idejama (uzrok i posljedica suprotnost, itd.). Prepoznavanje strategija uspostavljanja logičkih veza među rečenicama, retorička organizacija teksta. Tipovi rečenice – generalizacija, definicija, klasifikacija. Distribucija informacija u tekstu. Poznata/stara informacija kao podloga uvođenju nove informacije. Predviđanje smjera razvoja teksta. "Čitanje između redaka", razumijevanje informacije koja nije izrijekom izrečena Važnost implikacija za ukupno značenje teksta. Konotacija i denotacija. Razumijevanje značenja riječi na temelju konteksta (sintaktičkog i semantičkog). Usvajanje značenja riječi iz konteksta vs. služenje rječnikom. Rječnički pojmovi i simboli. Razlikovanje iskazivanja činjenica od izražavanja mišljenja. Tekstovi koji predstavljaju prihvaćena znanja (org. u definicije, klasifikacije, objašnjenja, opise itd.) i tekstovi koji zastupaju mišljenje uz argumente kojim ga potkrepljuju te argumente kojima nastoje opovrgnuti suprotna mišljenja. Esej; struktura eseja prema tipovima eseja. Postupak pisanja sažetka uz isticanje ključnih riječi. Organizacija usmenog izlaganje na stručne teme. Pretraživanje kao način usvajanja jezičnih i stručnih znanja, izraza i sadržaja. Razvrstavanje informacija prema važnosti. Organizacija informacija (npr. kronološki) u suvislu cjelinu izlaganja. Isticanje ključnih riječi. Navođenje stručne literature. Razlike između pisanog i govorenog teksta. Vođenje rasprave.
Cilj:osposobiti studente za svladavanje stručne literature i za pisanje stručnih tekstova (sažetak, esej) na španjolskom jeziku te za držanje izlaganja na stručne teme kao i za raspravljanje o stručnim temama uz uporabu specifičnog stručnog vokabulara.
Literatura:Obvezatna:
1. Mindoljević, V.; Perak, D.: El flechazo I, II, III i IV – knjige i zadaci Školska knjiga, Zagreb. 2004.
2. Izbor recentne stručne literature na Internetu
Ruski jezik za akademske potrebe
Naziv predmeta:Strani jezik za akademske potrebe
Naziv kolegija:Ruski jezik za akademske potrebe 1 i 2
Nositelj kolegija:dr. sc. Sanja Veršić
ECTS:2 boda po semestru
Trajanje:dva semestra, 30 sati nastave po semestru ukupno 60 sati nastave
Status predmeta:obvezatni / izborni
Oblik nastave:vježbe
Uvjeti:učenje ruskog jezika u srednjoj školi ili svjedodžba o završenom stupnju ruskog jezika;
Način provjere znanja:aktivno sudjelovanje tijekom vježbi, usmeno izlaganje na stručnu temu, pisanje eseja i sažetaka stručnog teksta, kolokvij na kraju zimskog semestra i pismeni ispit na kraju ljetnog semestra
Sadržaj:Tekst kao značenjska cjelina. Stručni tekst kao sredstvo komunikacije stručne informacije. Suradnja jezičnih i stručnih znanja u proizvodnji značenja. Organizacija informacija u stručnom tekstu. Organizacija paragrafa oko osnovne ideje. Najava teme paragrafa u tematskoj rečenici. Razlikovanje osnovne ideje od detalja kojima je potkrijepljena. Ključne riječi. Načini međusobnog povezivanja elemenata teksta u suvislu cjelinu. Strategije leksičke kohezije. Uočavanje svojstva pokaznih i osobnih zamjenica (ali i drugih vrsta riječi) da upućuju na dio teksta (riječ, frazu, ideju ) i tako uspostavljaju značenjske veze među elementima teksta. Uporaba elipse, ekonomija rečenice, zalihost kao prepreka razumijevanju. Riječi koje najavljuju prirodu odnosa među idejama (uzrok i posljedica suprotnost, itd.). Prepoznavanje strategija uspostavljanja logičkih veza među rečenicama, retorička organizacija teksta. Tipovi rečenice – generalizacija, definicija, klasifikacija. Distribucija informacija u tekstu. Poznata/stara informacija kao podloga uvođenju nove informacije. Predviđanje smjera razvoja teksta. "Čitanje između redaka", razumijevanje informacije koja nije izrijekom izrečena Važnost implikacija za ukupno značenje teksta. Konotacija i denotacija. Razumijevanje značenja riječi na temelju konteksta (sintaktičkog i semantičkog). Usvajanje značenja riječi iz konteksta vs. služenje rječnikom. Rječnički pojmovi i simboli. Razlikovanje iskazivanja činjenica od izražavanja mišljenja. Tekstovi koji predstavljaju prihvaćena znanja (org. u definicije, klasifikacije, objašnjenja, opise itd.) i tekstovi koji zastupaju mišljenje uz argumente kojim ga potkrepljuju te argumente kojima nastoje opovrgnuti suprotna mišljenja. Esej; struktura eseja prema tipovima eseja. Postupak pisanja sažetka uz isticanje ključnih riječi. Organizacija usmenog izlaganje na stručne teme. Pretraživanje kao način usvajanja jezičnih i stručnih znanja, izraza i sadržaja. Razvrstavanje informacija prema važnosti. Organizacija informacija (npr. kronološki) u suvislu cjelinu izlaganja. Isticanje ključnih riječi. Navođenje stručne literature. Razlike između pisanog i govorenog teksta. Vođenje rasprave.
Cilj:osposobiti studente za svladavanje stručne literature i za pisanje stručnih tekstova (sažetak, esej) na ruskom jeziku te za držanje izlaganja na stručne teme kao i za raspravljanje o stručnim temama uz uporabu specifičnog stručnog vokabulara.
Literatura:Obvezatna:
(izbor iz):
1) Чернышов, С.И. Поехали! 1. Санкт-Петербург: Златоуст, 2014
2) Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. Жили-были – 28 уроков русского языка для начинающих. Санкт-Петербург: Златоуст, 2016
3) Хавронина, С.А.; Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. Москва: Русский язык. Курсы, 2015
4) Булгакова Л.Н.; Захаренко И.В.; Красных В.В. Мои друзья падежи. Русский язык. Курсы, 2014
Izborna:
1) Poljanec Radoslav F. Ruska gramatika za svakoga, Zagreb: Školska knjiga, 2013
2) Караванова Н.Б. Говорите правильно! Курс русской разговорной речи. Москва: Русский язык. Курсы, 2018
3) Антонова, В.Е.; Нахабина Н.Н.; Сафронова М.В.; Толстых А.А. Дорога в Россию 1, Санкт-Петербург: Златоуст, 2013
4) Эсмантова, Т. Русский язык: 5 элементов. Санкт-Петербург: Златоуст, 2008
5) Овсиенко Ю.Г. Русский язык для начинающих 1. Москва: Русский язык. Курсы, 2018
6) Vježbe i materijali s internetskih stranica

line1tan