Upute studentima

TKO UPISUJE STRANI JEZIK ZA AKADEMSKE POTREBE?

Studenti preddiplomskog studija koji u svom studijskom programu imaju Strani jezik za akademske potrebe (većina nefiloloških grupa i pojedine filološke grupe). Ako student dvopredmetnog studija u oba studijska programa ima strani jezik, onda upisuje obvezatno jedan Strani jezik za akademske potrebe, a na drugoj studijskoj grupi bodove prikuplja upisivanjem zamjenskog kolegija iz fakultetske ponude (to može biti i drugi Strani jezik za akademske potrebe, ali kao izborni predmet!).

KAKO I KADA SE UPISUJE STRANI JEZIK ZA AKADEMSKE POTREBE?

Strani jezik za akademske potrebe upisuje se na orijentacijskom tjednu i na prvom satu tekuće akademske godine, prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Centra za strane jezike. Kolegij je potrebno upisati i u studomatu. Broj 1 u nazivu kolegija označava prvi semestar slušanja kolegija, bez obzira o kojoj godini učenja je riječ.

TKO UPISUJE STRANI JEZIK KAO IZBORNI JEZIK?

Student može upisati Strani jezik za akademske potrebe i kao izborni predmet iz fakultetske ponude izbornih kolegija. Student može upisati samo jedan Strani jezik za akademske potrebe kao izborni predmet. Za upis još jednog dodatnog stranog jezIka za akademske potrebe (drugog izbornog jezika) studenti mogu u tajništvu Centra za strane jezike predati molbu s detaljnim obrazloženjem .