Upute studentima

TKO UPISUJE STRANI JEZIK ZA AKADEMSKE POTREBE?

Studenti preddiplomskog studija koji u svom studijskom programu imaju Strani jezik za akademske potrebe (većina nefiloloških grupa i pojedine filološke grupe). Ako student dvopredmetnog studija u oba studijska programa ima strani jezik, onda upisuje obvezatno jedan Strani jezik za akademske potrebe, a na drugoj studijskoj grupi bodove prikuplja upisivanjem zamjenskog kolegija iz fakultetske ponude (to može biti i drugi Strani jezik za akademske potrebe, ali kao izborni predmet!).

KAKO I KADA SE UPISUJE STRANI JEZIK ZA AKADEMSKE POTREBE?

Strani jezik za akademske potrebe upisuje se na orijentacijskom tjednu i na prvom satu tekuće akademske godine, prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Centra za strane jezike. Kolegij je potrebno upisati i u studomatu. Broj 1 u nazivu kolegija označava prvi semestar slušanja kolegija, bez obzira o kojoj godini učenja je riječ.

TKO UPISUJE STRANI JEZIK KAO IZBORNI JEZIK?

Student može upisati Strani jezik za akademske potrebe i kao izborni predmet iz fakultetske ponude izbornih kolegija. Student može upisati samo jedan Strani jezik za akademske potrebe kao izborni predmet. Za upis još jednog dodatnog stranog jezIka za akademske potrebe (drugog izbornog jezika) studenti mogu u tajništvu Centra za strane jezike predati molbu s detaljnim obrazloženjem .

Dragi studenti i studentice,

za vrijeme trajanja Orijentacijskog tjedna moći ćete se prijaviti u odabranu grupu/grupe Stranog jezika za akademske potrebe direktnom prijavom na mail nositeljice određenog kolegija. Možete se upisati u grupu iz kolegija koji ste odabrali i dolaskom na prve vježbe tjedan iza Orijentacijskog, ali samo ako kvota te grupe nije već popunjena.

Detaljnije informacije nalaze se u videu i prezentaciji u nastavku.

Slijede kontakti:

Engleski jezik za akademske potrebe

Petra Barbarić, predavač pbarbari@ffzg.unizg.hr

mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač ijelovci@ffzg.unizg.hr

Tina Miholjančan, viši predavač tina.miholjancan@ffzg.unizg.hr

mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač vradman@ffzg.unizg.hr

Njemački jezik za akademske potrebe

Azra Plićanić Mesić, viši predavač aplicani@ffzg.unizg.hr

dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač msnjaric@ffzg.unizg.hr

Talijanski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač afabrio@ffzg.unizg.hr

Francuski jezik za akademske potrebe

Jasna Ćirić, predavač jciric@ffzg.unizg.hr

Španjolski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viši predavač jvecerin@ffzg.unizg.hr

Ana Matijević, predavač amatijevic@ffzg.unizg.hr

Ruski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Sanja Veršić, predavač sversic@ffzg.unizg.hr

Prezentacija kako upisati Strani jezik za akademske potrebe: