Uputa za prijavu kolegija u semestru

line1tan

Upis predmeta u semestru

Prilikom upisa godine studenti na Studomatu upisuju predmete za određeni semestar, pri čemu se nastavna godina koju student upisuje i način upisa računaju na temelju osvojenih ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini. Izračunata nastavna godina i način upisa vrijede cijelu akademsku godinu do upisa sljedeće godine.

 • U zimskom semestru studenti samo upisuju predmete za zimski semestar.

Za upis predmeta za određeni semestar potrebno je izabrati opciju npr. Predmeti za ljetni semestar.

slikaaSlika 1. prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >

Prilikom upisa predmeta za semestar, student mora ispuniti kvotu za upis predmeta iz prethodnog semestra. Kvota za upis semestra definira se u obliku najmanjeg i najvećeg opterećenja u ECTS bodovima koje student može imati u pojedinom semestru.
U prozoru Upis godine > Studiji smjerovi > (Slika 1) prikazano je:

 • Minimalni i maksimalni broj ECTS bodova koji student treba upisati u određenom semestru (kvota za upis semestra)
 • Trenutno upisana količina ECTS bodova u danom semestru (trenutno upisana kvota)
 •  Podatak o tome da li je moguće obaviti upis. Ukoliko nije zadovoljeno pravilo upisne kvote za semestar ili neko drugo pravilo vezano uz upis, opcija Upiši svijetli crveno, a ukoliko su zadovoljena pravila za upis, opcija Upiši svijetli zeleno.
 • Podatak o trenutno upisanoj nastavnoj godini uz način upisa
 •  Podatak o temelju financiranja i plaćanju za upisani studij/smjer

Na Slici 1. student trenutno ima upisano 5 ECTS bodova, a treba upisati najmanje 25 ECTS i najviše 35 ECTS u semestru. Opcija Upiši svijetli crveno, jer nije ispunjena kvota za upis semestra.

 • Ukoliko student odabere opciju Upiši dok ona svijetli crveno, javit će se poruka zašto upis nije moguć.
 • Ukoliko student odabirom svih ponuđenih predmeta ne uspijeva zadovoljiti kvotu ipak će mu biti omogućen upis (Slika 3).

Za odabir predmeta za upis potrebno je odabrati opciju predmeti strelica right koja omogućuje odabir predmeta koje će student u određenom semestru upisati (Slika 1).

Nakon odabira opcije predmeti strelica right prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni > koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta koje student može/mora upisati u semestru (Slika 2).

Studenti, koji imaju upisanu dvopredmetnu kombinaciju studijskih grupa, postupak odabira predmeta trebaju obaviti na obje studijske grupe.

slikabSlika 2. Pregled podataka o obveznim i izbornim predmetima

Na Slici 2. prikazan je podatak o ukupnom zbroju ECTS bodova trenutno odabranih predmeta (svi obvezni i izborni predmeti zajedno), kao i podatak o ukupnoj vrijednosti ECTS bodova trenutno izabranih izbornih predmeta za svaku izbornu grupu zasebno.

 • Budući da se radi o upisu predmeta iz ljetnog semestra studentu se nude samo predmeti iz parnih semestara, jer se u ljetnom semestru odvija upis parnog semestra.

Student trenutno ima upisano 5 ECTS bodova (Slika 2). Za navedenog studenta trenutno upisana kvota označena je crvenom bojom jer nije dostignuta kvota za semestar, pa nije moguće obaviti upis ljetnog semestra.

Nakon obavljanja upisa predmeta, strelicom za nazad strelica left potrebno se iz prozora Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni > vratiti na prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > (Slika 3) u kojem za upis određenog semestra treba odabrati opciju  upishi.

slikacSlika 3. prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >

Odabirom opcije  upishi  prikazuje se prozor Upis godine > Pregled predmeta prije upisa > u kojem se prikazuju podaci o predmetima iz  semestra koje student upisuje (Slika 4).

slikadSlika 4. prozor Pregled predmeta prije upisa

Za obavljanje upisa predmeta iz određenog semestra potrebno je odabrati opciju    nakon čega je obavljen upis semestra i pojavljuje se obavijest o uspješno obavljenom upisu predmeta iz određenog semestra (Slika 5).

slikaeSlika 5. prozor Obavijest o upisu predmeta

Studenti se prijavljuju  na kolegije iz semestra putem STUDOMATA.

GDJE se može obaviti prijava na kolegije semestra?

 • prijava na kolegije semestra može se obaviti isključivo putem Studomata u prostorima fakulteta
 •  dva Studomata nalaze se u auli, dva na prvom katu u A hodniku, jedan na drugom katu kod učionice A‐212A te jedan na trećem katu

KADA je prijava moguća?

 • Studomatima je moguće pristupiti u uobičajeno radno vrijeme fakulteta.

KAKO se prijaviti na kolegije iz semestra?

 •  Identificirati se pomoću JMBAG‐a i zaporke.
 • Odabrati opciju Upis godine > Predmeti za određeni semestar.
 • Za svaku studijsku grupu upisati obvezne i izborne kolegije (ukoliko su predviđeni nastavnim programom).
 • Prijava na kolegije u grupama treba biti u skladu s pravilima grupe i s pravilima nastavnog programa (dvopredmetni studiji ‐ paziti na upis stranog jezika struke i zamjenskog kolegija).
 •  Strelice omogućuju kretanje kroz različite stranice ‐ prema stranicama za odabir kolegija i natrag, prema glavnoj stranici za upis.
 • Kada su sva pravila zadovoljena, odabrati zeleno uokviren gumb  upishi  i pregledati odabrane obvezne i izborne kolegije.
 • Ukoliko su svi prijavljeni kolegiji u redu, potrebno je odabrati plavo uokvireni gumb upishiplavi
 • Nakon odabira kolegija putem Studomata, upis semestra potrebno je potvrditi u Studentkoj službi (radno vrijeme od 9h o 14h).
 • Ukoliko student odabirom svih ponuđenih predmeta ne uspijeva zadovoljiti kvotu ipak će mu biti omogućen upis, ali će ostale predmete, do predviđene kvote, upisati u Studentskoj službi.

DETALJNE UPUTE ZA UPIS KOLEGIJA ODREĐENOG SEMESTRA PUTEM STUDOMATA
NALAZE SE NA WEB STRANICI FFZG OBAVIJESTI ‐ ISVU