Španjolski jezik za akademske potrebe 3, II. godina učenja

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmetadr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Naziv predmetaŠpanjolski jezik za akademske potrebe 3
SuradniciMatijević Ana, stručna suradnica
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaRazvijanje i usvajanje osnova španjolskog jezika i gramatike. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku te početno svladavanje vještine izražavanja na stranom jeziku. Usvajanje osnovnog vokabulara, kao i najjednostavnijeg vokabulara jezika za akademske potrebe.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiUsvajanje osnovnih jezičnih i gramatičkih struktura, vokabulara i čitanja u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz početno pisanje i komunikaciju temeljenu na svakodnevnim situacijama iz područja načina života u Španjolskoj, njezine kulture i civilizacije.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Predstavljanje. Općenito o španjolskom jeziku i jeziku struke. Španjolska abeceda. Pravila čitanja. Upute za upotrebu rječnika, vrste rječnika, objašnjenje rječničkih simbola i pojmova, popis kratica. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom.
2. nastavna jedinica:
Osnovni pojmovi vezani uz izgovor i pravopis. Opće napomene o pravopisu. Vrste naglasaka. Bilježenje naglasaka i rečeničnih znakova.
3. nastavna jedinica:
Ponavljanje pravila čitanja, pisanja i naglašavanja riječi. Provjera na tekstu. Tekst i lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala.
Rod, određeni i neodređeni član, pomoćni glagoli, usvajanje osnovnog vokabulara, zadaci i vježbe. Upute za pripremu pisanja prve domaće zadaće.
4. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Imenice i pridjevi, množina imenica i pridjeva, glavni brojevi, usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Prvi diktat.
5. nastavna jedinica:
Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Imenična deklinacija, padežni prijedlozi. Usvajanje novog vokabulara i izraza. Provjera stečenog znanja vokabulara; vježbe i zadaci. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Pokušaj prve međusobne komunikacije-improviziranje dijaloga.
6. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta pravilnih glagola prve, druge i treće konjugacije. Usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće.
7. nastavna jedinica:
Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta nekih nepravilnih glagola prve konjugacije. Provjera stečenog znanja i vokabulara kroz organiziranje komunikacije na stranom jeziku u obliku dijaloga između studenata podijeljenih u grupe. Kraći dodatni tekst kao prijedlog čitanja za domaću zadaću. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći.
8. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje indikativa prezenta kroz provjeru čitanja i razumijevanja teksta. Dodatni tekst kao vježba za stjecanjem novog vokabulara i usmene primjene obrađene gramatičke jedinice. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Kontrolna zadaća u obliku mini testa sa zaokruživanjem točnog odgovora.
9. nastavna jedinica:
Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Konjugacija povratnih glagola u indikativu prezenta, stjecanje i primjena novog proširenog vokabulara kroz gramatičke vježbe i zadatke. Navođenje studenata na dijalog na temu svakodnevnih situacija dosad obrađenih u ponuđenim lekcijama. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće.
10. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Perfekt i particip prošlih glagola triju konjugacija, perfekt povratnih glagola. Detaljna obrada vježbi i zadataka u obrađenoj lekciji. Usvajanje novog vokabulara iz neke od svakodnevnih situacija te ponavljanje stečenog vokabulara. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće.
11. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje obrađenih glagolskih vremena kroz vježbe i zadatke. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Diktat. Prezentacija
12. nastavna jedinica:
Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Konjunktiv prezenta-nepravilni glagoli. Vježbe i zadaci radi usvajanja nove gramatičke jedinice i utvrđivanje novog vokabulara. Diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Kontrolna zadaća u obliku mini testa s nadopunom ili dodavanjem riječi koje nedostaju. Prezentacija.
13. nastavna jedinica:
Tekst iz dodatne literature koji obuhvaća usvojena leksička i gramatička znanja uz proširenje vokabulara. Provjera stečenog znanja kroz novi tekst. Poticanje studenata na međusobni dijalog i diskusiju. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Sve se isključivo odvija na španjolskom jeziku. Prezentacija.
14. nastavna jedinica:
Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Diktat. Prezentacija.
15. nastavna jedinica:
Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica kroz pismene vježbe u svrhu pripreme za završni kolokvij na kraju zimskoga semestra.
Vrste izvođenja nastave: vježbe
Obveze studenataAktivno sudjelovanje na nastavi te redovito pohađanje vježbi. Redovito pisanje zadanih vježbi. Provjera stečenog znanja kolokvijem na kraju prvog semestra.
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1. V. Mindoljević: El Flechazo 2, Školska knjiga, Zagreb, 2012;
2. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.
3. Obrada članaka, vezanih uz studijsku grupu svakog studenta.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)11. Etapas 3, Edinumen, Madrid, 2012.
2. dr. V. Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010;
3. Vježbe i materijali s Interneta.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija