Njemački jezik za akademske potrebe

line1tan

Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2020. / 2021.

Preddiplomski i diplomski studij

Njemački jezik za akademske potrebe 1 
NazivNjemački jezik za akademske potrebe 1
ECTS bodovi2
NastavniciAzra Plićanić Mesić, viša predavačica
dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiNema
CiljUsvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na njemačkom jeziku.
Metode podučavanjaMetoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanjaSudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %
Ishodi učenja1. Koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na njemačkom jeziku.
2. Upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama.
3. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od nezavisnosloženih rečenica, većinom sastavljenih od poznatih, najfrekventnijih riječi).
4. Izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala.
5. Prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima.

2. nastavna jedinica:
Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel I– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (rod imenica, član, perfekt, preterit, komparativ pridjeva, modalni glagoli)/. Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.

3. nastavna jedinica:
Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel II– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (konjuktiv, pasiv, umanjenice, složene imenice, osobne zamjenice, glagoli s naglašenim prefiksom, zavisne rečenice i prijedlozi).

4. nastavna jedinica:
«Wie geht`s» - što se smije, a što ne smije pitati – senzibiliziranje za različito prihvaćanje tema u pojedinim zemljama. – KB str. 47. – 50. Rad na tekstu po dvoje studenata. Domaća zadaća (vježba za preterit): «Das Pferd auf dem Kirchturm».

5. nastavna jedinica:
«Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» I: njemačka emigracija i imigracija. Rad na tekstu u grupama. – KB str. 24. – 28.

6. nastavna jedinica:
«Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» II Prepričavanje teksta uz pomoć grafičkog prikaza (Mind map). – KB str. 24. – 28.

7. nastavna jedinica:
«Stationen deutscher Geschichte» (1945 – 1990) – upoznavanje njemačke novije povijesti – KB str. 29. – 33. Domaća zadaća: «Die Geschichte von der Maus im Laden» - ein Lückentest - vježba za perfekt.

8. nastavna jedinica:
«Tabu – ja oder nein?» - spoznaja i razumjevanje neverbalne komunikacije osobito u multinacionalnim sredinama: što je «normalno», a što je tabu tema? Rad s radnim listom i diskusija u plenumu. - KB str. 64.- 67.

9. nastavna jedinica:
«Zur Geschichte der Gleichberechtigung» I – društvene i zakonske promjene promjene u položaju žena u Njemačkoj. KB str. 122. – 125.Nadopunjavanje interviewa vođenog sa stručnjakinjom za bračno pravo.

10. nastavna jedinica:
«Zur Geschichte der Gleichberechtigung» II – povjesni razvoj prava žena. - KB str. 126.- 132. «Männer an den Herd»'?» Usporedba muško ženskih poslova u Njemačkoj i Hrvatskoj; Domaća zadaća: uz pomoć obrađenog teksta opisati razvitak jednakosti među spolovima. Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.

11. nastavna jedinica:
«Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» I – povijesni pregled nastanka njemačke države, njemačke savezne pokrajine, tekst: «Einheit nach außen, Vielfalt nach innen – der deutsche Föderalismus» - utvrđivanje ključnih datuma društvenih i političkih promjena. KB str. 36. – 41. str.

12. nastavna jedinica:
«Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» II – Europska Unija: stanovništvo, kulture i jezici; Europa-Quiz: Wie gut kennen Sie sich aus?; «Europa – Schreckensbild oder Horizont der Hoffnung?» - rasprava u plenumu o budućnosti Europe.

13. nastavna jedinica:
Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.

14. nastavna jedinica:
Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij.

15. nastavna jedinica:
Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij.
Obvezna literatura1. Hansen M.; Zuber B.: Zwischen den Kulturen, Langenscheidt Berlin, 1996.
2. Kirchmeyer S.: Blick auf Deutschland, Ernest Klett International, Stuttgart, 2002.
3. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 – C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
Izborna literatura1. Lutscher R.: Landeskunde Deutschland, Verlag für Deutsch, 2005.
2. Matecki U.: Dreimal Deutsch – Lesebuch mit CD, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2009.
3. Matecki U.: Dreimal Deutsch – Arbeitsbuch, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2011.
4. Pilaski A., Fröhlich B.,Bolte – Costabiei C.: Entdeckungsreise D-A-CH – Kursbuch zur Landeskunde, Langenscheidt KG Berlin i München, 2011.
Njemački jezik za akademske potrebe 2 
NazivNjemački jezik za akademske potrebe 2
ECTS bodovi2
NastavniciAzra Plićanić Mesić, viša predavačica
dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiZa upis kolegija je potrebno položiti kolegij Njemački jezik za akademske potrebe 1
CiljUsvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na njemačkom jeziku.
Metode podučavanjaMetoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanjaSudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %
Ishodi učenja1. Konstruirati jednostavna pitanja i odgovore o prošlim događajima i budućim planovima.
2. Izdvojiti osnovne informacije iz autentičnog slušnog materijala.
3. Izdvojiti bitne elemente iz kratkog teksta.
4. Prikupiti osnovne informacije u elektroničkim medijima ili tiskanim materijalima.
5. Prirediti i održati usmeno izlaganje na odabranu temu.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Ponavljanje usvojenog gradiva iz prošlog semestra.

2. nastavna jedinica:
Lekcija 1: Arbeit und Freizeit

3. nastavna jedinica:
Hören – ein Lied von Georg Kreisler – Sprechen: Höfliche Bitte - Domaća zadaća: na internetu pronaći informacije o Georg Kreisleru;

4. nastavna jedinica:
Referat o Georg Kreisleru; Lesen – Immer wieder sonntags .; Domaća zadaća: Schreiben Sie eine E-mail (Ordnen Sie die Stichworte und verfassen Sie einen Brief nach der folgenden Gliederung);

5. nastavna jedinica:
Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, – Globales Hören.

6. nastavna jedinica:
Lesen: Informationen für Familien –; Ponavljanje povratnih glagola; Rad na tekstu: Lebensformen im Wandel: Verliebt, verlobt, verheitatet? Domaća zadaća: Em – Übungsgrammatik str. 95. i 96.;
Gespräch zum Thema: "Familenleben früher und heute".


7. nastavna jedinica:
Gespräch zum Thema: "Familenleben früher und heute".

8. nastavna jedinica:
Referat: «Wie soll das Kind denn heißen?» ; Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs; Feste – Hören – Gesprächsrunde zum Thema «Feste und Feiern».

9. nastavna jedinica:
Lesen - Zeitungsmeldungen ; Gramatika – veznici als und wenn .; priprema za referat: Ein Fest in meinem Heimatland

10. nastavna jedinica:
Referat: Ein Fest in meinem Heimatland; Lesen – Das Oktoberfest , ponavljanje vremenskih prijedloga ; slušanje i vođenje telefonskih razgovora; Domaća zadaća: pismeni odgovor na poziv (prihvaćanje i odbijanje).

11. nastavna jedinica:
Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 3.; Referat: Deutschland ein «Festland; Lekcija 4. – Film – Lesen Sie den Artikel aus einem Filmlexikon; gramatika: funkcija uzročnih i dopusnih veznika.

12. nastavna jedinica:
Lesen – Biographie über Marlene Dietrich ; gramatika: relativne rečenice ; Domaća zadaća: «Bremer Stadtmusikanten» - pročitati priču i odgovoriti na pitanja.

13. nastavna jedinica:
Referat o Caroline Link - : Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 6.; Vježbanje relativnih rečenica: EM Übungsgrammatik - relativne rečenice

14. nastavna jedinica:
Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za završni pismeni ispit- uz korištenje materijala iz knjiga: EM Übungsgrammatik i Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1-C1;

15. nastavna jedinica:
Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za završni pismeni ispit- uz korištenje materijala iz knjiga: EM Übungsgrammatik i Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1-C1;
Obvezna literatura1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.
2. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: «Em Brückenkurs neu» Kursbuch; ; Hueber Verlag, München, 2005.
3. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: «Em Brückenkurs neu» Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.
Izborna literatura1. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 – C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
2. Matecki U.: Dreimal Deutsch – Lesebuch mit CD, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2009.
3. Matecki U.: Dreimal Deutsch – Arbeitsbuch, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2011.
4. Pilaski A., Fröhlich B.,Bolte – Costabiei C.: Entdeckungsreise D-A-CH – Kursbuch zur Landeskunde, Langenscheidt KG Berlin i München, 2011.
5. Moll, M. / Graefen, G. (2011) Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Peter Lang Verlag.
Njemački jezik za akademske potrebe 3 
NazivNjemački jezik za akademske potrebe 3
ECTS bodovi2
NastavniciAzra Plićanić Mesić, viša predavačica
dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiZa upis kolegija je potrebno položiti kolegij Njemački jezik za akademske potrebe 2
CiljUsvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Metode podučavanjaMetoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanjaSudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %
Ishodi učenja1. Koristiti tehnike čitanja stručne/znanstvene literature na njemačkom jeziku.
2. Prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog/znanstvenog teksta od organizacije cjeline teksta do organizacije paragrafa.
3. Koristiti strukture rečenica svojstvene akademskom diskursu.
4. Sažeti i izložiti sadržaj slušnog materijala.
5. Napisati sažetak stručnog/znanstvenog teksta.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima.

2. nastavna jedinica:
Sprechen – Fragebogen: wichtige Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum (Maria Theresia, Joseph Haydn, August Thyssen, Georg Foster, Walter Gropius) – wie bereitet man ein Referat vor (was erfährt man im Lexikon, Vorbereitung eines Kurzreferats, wie «inszeniert» man das Referat); gramatika: ponavljanje pridjevske deklinacije.

3. nastavna jedinica:
Sprechen – Unsere Besten – Wofür könnte das ein Titel sein? ; Wie didaktisiere ich .....einen biographischen Text? – Textbeispiel: Das Sprachgenie Heinrich Schliemann.

4. nastavna jedinica:
Referat o Goetheu; Lesen – das Gedicht von Kurt Tucholsky (interpretierendes Lesen, von Textsortenmerkmalen auf den Inhalt schließen, Techniken zur Bedeutungserschließung unbekannter Wörter erarbeiten);

5. nastavna jedinica:
Ausführlicher Lebenslauf – kako se piše iscrpan životopis.; Die Radiosendung: Große Journalisten – Kurt Tucholsky http://www.cedefop.eu.int/download/transparency/cv_format_de.doc (EU-Lebeslauf Muster zum herunterladen); gramatika: mjesto pridjeva u rečenici.

6. nastavna jedinica:
Referat o Albert Einsteinu; ponavljanje i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs» koji koji se nalazi na kompjuterima u računalnoj učionici A 215; Rad na tekstu: «Cool! Die deutsche Sprache lebt» (tekst iz knjige: «So geht`s» Klett).

7. nastavna jedinica:
Gramatika: glagoli s prijedlozima (glagoli koji zahtijevaju prijedložni objekt) i glagoli s nenaglašenim prefiksima ; Hören – ein Interview (Hauptaussagen des Textes notiren, über etwas berichten); Schreiben Sie einen formelen bwz. offiziellen Brief!

8. nastavna jedinica:
Referat: «Die schreckliche deutsche Sprache» Mark Twain; Lesestile – Lerntechnik (globales oder übefliegendes Lesen, selektives oder suchendes Lesen, detalliertes oder genaues Lesen) ; Lesen – Die gerettete Zunge – Elias Canetti –

9. nastavna jedinica:
Rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs» koji koji se nalazi na kompjuterima u A 215; Uvod u lekciju 3 – Orte – film o Berlinu i čitanje teksta Der erste oder der einzige Tag .; gramatika: poredak riječi u glavnoj rečenici; Suchen Sie ein Cafèhaus in Wien und erarbeiten Sie dazu einen Fragebogen http://www.tourist-net.co.at/coffee/coffee0.htm.

10. nastavna jedinica:
Hören – Wien und München; Kurzinformation über Berlin – Berlin zur Zeit Tucholskys domaća zadaća: Lesen Sie den Brief einer deutschen Brieffreundin und beantworten Sie den Brief.

11. nastavna jedinica:
Referat o Hundertwasseru; film o Beču i informacije o Hundertwasseru – http://www1.kunsthauswien.com; Lesen – Das Hundertwasser-Haus in Wien domaća zadaća: Internetrecherche zu zwei Stäten: http://www.hamburg.de i http://koeln.de.

12. nastavna jedinica:
Prezentacija nađenih podataka s interneta i odgovora na zadana pitanja; Wie didaktisiere ich .... einen Kommentar? Frankfurt – Immer in Bewegung – welche Aussage passt?

13. nastavna jedinica:
Rad na materijalima iz knjige «30 Stunden Deutschland» - Deutschland ein Kulturland; Kultur: Ausländer und Deutsche Kultur.

14. nastavna jedinica:
Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za pismeni ispit- uz korištenje materijala s interneta: www.hueber.de/em-neu, i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs».

15. nastavna jedinica:
Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za pismeni ispit- uz korištenje materijala s interneta: www.hueber.de/em-neu, i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs».
Obvezna literatura1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.
2. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: Em Hauptkurs neu - Kursbuch, Hueber Verlag, München, 2005.
3. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: Em Hauptkurs neu - Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.
4. «EM Haupkurs neu» - CD-ROM; Hueber Verlag, München, 2005.
5. «30 Stunden Deutschland» - Materialien für den Orientierungskurs, Klett Verlag, Stuttgart, 2005.
6. Koithan, Ute / Mayr-Sieber, Tanja et al. (2015) Aspekte B1 plus. Lehr - und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2
7. Koithan, Ute / Mayr-Sieber, Tanja et al. (2015) Aspekte B2 - C1 neu. Lehr - und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2.
Izborna literatura1. Razni materijali i vježbe s interneta.
2. Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand – 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
3. Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft – Deutschland – www.magazine-deutschland.de
4. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 –C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
5. Graffmann, H. / Müller, M. / Rusch, P. (2013). Optimal A2, Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache.
Njemački jezik za akademske potrebe 4 
NazivNjemački jezik za akademske potrebe 4
ECTS bodovi2
NastavniciAzra Plićanić Mesić, viša predavačica
dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiZa upis kolegija je potrebno položiti kolegij Njemački jezik za akademske potrebe 3
CiljUsvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara
Metode podučavanjaMetoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanjaSudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %
Ishodi učenja1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na njemačkom jeziku.
2. Održati izlaganje na stručnu temu.
3. Napisati sažetak stručnog teksta/rada na stranom njemačkom jeziku.
4. Skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Ponavljanje usvojenog gradiva iz prošlog semestra.

2. nastavna jedinica:
Interkulturelles Lernen – pojmovi kulture, interkulturalizma i multikulturalzma:- slušanje predavanja jednog njemačkog profesora na temu kontroverzija u interkulturalnom učenju; utvrđivanje ključnih riječi preko izrade asociograma; pisanje sažetka predavanja u grupama; upute o pisanju natuknica;

3. nastavna jedinica:
Rad na dodatnim izbornim tekstovima o različitim aspektima interkulturalizma: «Essgewohnheiten»; «Unser Ausland»; «Tischgespräche».

4. nastavna jedinica:
Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» I – prepoznavanje redosljeda događanja temeljem slikovnih odsječaka; grupna diskusija o slikovnim prikazima života ljudi; «Kannitverstan» priča njemačkog pisca J.P.Hebela – analiziranje stila teksta, perspektive i jezika; ponavljanje konjuktiva I i II uz dodatne vježbe

5. nastavna jedinica:
Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» ; «Zu Hause in der Fremde?» - produkcija teksta; analiza rečenice (klasifikacija atributa); izrazi i fraze povezivanja i suprotstavljanja u rečenici.

6. nastavna jedinica:
Der Erstspracherwerb oder wie Kinder sprechen lernen – integralno učenje materinjskog jezika; učenje kao igra; razvojne (dječje) faze učenja jezika; važnost zamjećivanja negacije i suprotstavljenih gledišta u tekstu i govoru.

7. nastavna jedinica:
Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» I- uloga anticipacije – čitanje i analiza teksta jednoga psihologa; globalno učenje; tvorba riječi; značenje glagolske imenice u njemačkom jeziku (Nominalisierung).

8. nastavna jedinica:
Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» II- utvrđivanje tijeka misli (Gedankengang); struktura riječi (Proformen); produkcija teksta.

9. nastavna jedinica:
«Vincent van Gogh – Wegbereiter der modernen Malerei» - opisivanje slike uz pomoć postavljenih pitanja; slušanje jednog predavanja o Van Goghu; upotreba historijskog prezenta; izrada kratke biografske jedinice o Van Goghu.

10. nastavna jedinica:
Soziologie – «Jugend heute» I - izgradnja složenica sa česticom «Sozial» i njihova značenja; «Zum Begrifflichen: Was heißt «sozial»?» - različita shvaćanja pojma «sozial» uz pomoć tablice; usporedba vlastitih rezultata s odrednicama istih složenica u nekom leksikonu.

11. nastavna jedinica:
Soziologie – «Jugend heute» II – .«Nimmt die Jugendkriminaliät zu?» - objašnjavanje funkcije konjuktiva II s glagolom «könnte»; definiranje pojmova «soziokulturell» i «Sozialisation»; gramatičke vježbe (Nominalisierung – Verbalisierung, Partizipialattribut – Relativsatz, Aktiv – Passiv, Passivumschreibung).

12. nastavna jedinica:
«Jugend 2005» - interview s jednim istraživačem omladine: škola, obitelj, angažiranje, karijera, slobodno vrijeme i posao) – pojedinačna i grupna rasprava.

13. nastavna jedinica:
Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.

14. nastavna jedinica:
Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.

15. nastavna jedinica:
Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za ispit.
Obvezna literatura1. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf G.: Hörverstehen – 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2001.
2. Müller-Küppers E.; Zöllner I.: Leseverstehen – Fachtexte mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2002.
3. Dinsel S.,Geiger S.: Großes Übungsbuch – Grammatik – A2 – B2, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
4. Koithan, Ute / Mayr-Sieber, Tanja et al. (2015) Aspekte B1 plus. Lehr - und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2.
5. Koithan, Ute / Mayr-Sieber, Tanja et al. (2015) Aspekte B2 – C1 neu. Lehr - und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2.
Izborna literatura1. Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand – 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
2. Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft – Deutschland – www.magazine-deutschland.de
3. Moll, M. / Graefen, G. (2011) Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Peter Lang Verlag.