Španjolski jezik za akademske potrebe

line1tan

Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2020. / 2021.

Preddiplomski i diplomski studij

Španjolski jezik za akademske potrebe 1 
NazivŠpanjolski jezik za akademske potrebe 1
ECTS bodovi2
Nastavnicidr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Ana Matijević, predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiNema
CiljUsvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na španjolskom jeziku.
Metode podučavanjaMetoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanjaSudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %
Ishodi učenja1. Student će moći koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na španjolskom jeziku;
2. upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama;
3. čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvensteno od nezavisnosloženih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi);
4. izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala;
5. prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Predstavljanje kolegija i načina rada, uvod u sadržaj kolegija.

2. nastavna jedinica:
Osnovna pravopisna pravila (izgovor i naglasci). Predstavljanje.

3. nastavna jedinica:
Imenice, pridjevi i osobne zamjenice. Španjolski jezik i kultura zemalja u kojima je on službeni jezik (rad na jednostavnom tekstu).

4. nastavna jedinica:
Imenice, pridjevi i osobne zamjenice. Zašto učimo španjolski jezik (rasprava kroz jednostavan razgovor).

5. nastavna jedinica:
Prezent pravilnih glagola. Osnovni vokabular vezan uz sveučilišno okruženje.

6. nastavna jedinica:
Studiranje u Argentini i osnovna obilježja Argentine (tekst, video, rasprava).

7. nastavna jedinica:
Posvojni pridjevi. Osobni odnosi - vokabular vezan uz obitelj i fizička i karakterna obilježja osoba.

8. nastavna jedinica:
Značajne osobe iz kultura zemalja španjolskog govornog područja (kroz tekstove, video, igre).

9. nastavna jedinica:
Glagol "gustar" i njemu slični, oblik i uporaba. Osobne zamjenice - indirektni objekt. Vokabular vezan uz slobodno vrijeme.

10. nastavna jedinica:
Prezent nepravilnih glagola.
Oblik i uvježbavanje kroz različite zadatke.

11. nastavna jedinica:
Studiranje u Čileu i osnovna obilježja Čilea (tekst, video, rasprava).
Obavezna zadaća koja se predaje na Omegu.

12. nastavna jedinica:
Božićni i novogodišnji običaji u Španjolskoj i zemljama španjolskog govornog područja - tekstovi i zadaci tematski vezani uz običaje kroz koje ponavljamo naučeno gradivo.

13. nastavna jedinica:
Španjolska: geografija, povijest, jezici (tekst, video, rasprava).

14. nastavna jedinica:
Ponavljanje gradiva kroz predstavljanje druge osobe.

15. nastavna jedinica:
Kolokvij.
Obvezna literatura1. E. Narvajas Colón, M. Suárez Lasierra, Pilar Pérez Cañizares, B. Gallego Giráldez: Español para la universidad - Estudiantes.ELE A1, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2018.
2. V. Mindoljević: El Flechazo 1, Školska knjiga Zagreb, 2012.
Izborna literatura1. Odabrani tekstovi prema izboru voditeljice kolegija.
2. E. Conejo, P. Seijas, B. Tonnelier, S. Troitiño: Cuadernos de gramática española, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Madrid, 2018.
3. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2019.
4. Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2014.
5. Varios autores, Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión S.L., 2018.
Španjolski jezik za akademske potrebe 2 
NazivŠpanjolski jezik za akademske potrebe 2
ECTS bodovi2
Nastavnicidr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Ana Matijević, predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiZa upis kolegija je potrebno položiti kolegij Španjolski jezik za akademske potrebe 1
CiljUsvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na španjolskom jeziku.
Metode podučavanjaMetoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanjaSudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %
Ishodi učenja1. Na kraju semestra student koji uspješno svlada gradivo moći će: konstruirati jednostavna pitanja i odgovore o prošlim događajima i budućim planovima;
2. izdvojiti osnovne informacije iz autentičnog slušnog materijala;
3. izdvojiti bitne elemente iz kratkog teksta;
4. prikupiti osnovne informacije u elektroničkim medijima ili tiskanim materijalima;
5. prirediti i održati usmeno izlaganje na odabranu temu.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Predstavljanje kolegija i načina rada, uvod u sadržaj kolegija.
Ogledno izlaganje, biranje tema za izlaganja koje studenti izlažu u zadnjem mjesecu nastave.

2. nastavna jedinica:
Vokabular vezan uz hranu: namirnice (tekst, video, razgovor).
Osobne zamjenice: izravni objekt.

3. nastavna jedinica:
Vokabular vezan uz hranu: različita tipična jela i prehrambene navike u zemljama španjolskog govornog područja (tekst, video, razgovor).
Izricanje sati. Prezent (ponavljanje).

4. nastavna jedinica:
Bolivija: osnovna obilježja i prehrambene navike (tekst, video, rasprava).

5. nastavna jedinica:
Vokabular vezan uz grad (tekst). Komparacija.

6. nastavna jedinica:
Vokabular vezan uz grad i kretanje gradom: upoznavanje s nekim značajnim gradovima sa španjolskog govornog područja (tekst, video, rasprava).
Izricanje budućnosti.

7. nastavna jedinica:
Vokabular vezan uz svakodnevnu rutinu studentskog života u gradu (tekst, video, razgovor). Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola (Pretérito perfecto).

8. nastavna jedinica:
Vokabular vezan uz učenje, ispite, psihologiju učenja (tekst, razgovor).
Gerund i glagolska perifraza „estar + gerundio): oblik i uporaba.

9. nastavna jedinica:
Ponavljanje i uvježbavanje razlike u upotrebi prezenta i glagolske perifraze „estar + gerundio“, te upotrebe perfekta kroz razgovor o specifičnostima studentskog života.

10. nastavna jedinica:
Studentska izlaganja na odabranu temu vezanu uz španjolsko govorno područje (slušanje, rasprava, pisani tekst).

11. nastavna jedinica:
Studentska izlaganja na odabranu temu vezanu uz španjolsko govorno područje (slušanje, rasprava, pisani tekst).

12. nastavna jedinica:
Studentska izlaganja na odabranu temu vezanu uz španjolsko govorno područje (slušanje, rasprava, pisani tekst).

13. nastavna jedinica:
Studentska izlaganja na odabranu temu vezanu uz španjolsko govorno područje (slušanje, rasprava, pisani tekst).

14. nastavna jedinica:
Ponavljanje gradiva kroz razgovore u malim grupama, te pisane zaključke rasprave.

15. nastavna jedinica:
Kolokvij.
Obvezna literatura1. E. Narvajas Colón, M. Suárez Lasierra, Pilar Pérez Cañizares, B. Gallego Giráldez: Español para la universidad - Estudiantes.ELE A1, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2018.
2. V. Mindoljević: El Flechazo 1, Školska knjiga Zagreb, 2012.
Izborna literatura1. Odabrani tekstovi prema izboru voditeljice kolegija.
2. E. Conejo, P. Seijas, B. Tonnelier, S. Troitiño: Cuadernos de gramática española, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Madrid, 2018.
3. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2019.
4. Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2014.
5. Varios autores, Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión S.L., 2018.
Španjolski jezik za akademske potrebe 3 
NazivŠpanjolski jezik za akademske potrebe 3
ECTS bodovi2
Nastavnicidr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Ana Matijević, predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiZa upis kolegija je potrebno položiti kolegij Španjolski jezik za akademske potrebe 2
CiljUsvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Metode podučavanjaMetoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanjaSudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %
Ishodi učenja1. Na kraju semestra student koji uspješno svlada gradivo moći će: koristiti tehnike čitanja stručne/znanstvene literature na španjolskom jeziku;
2. prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog/znanstvenog teksta od organizacije cjeline teksta do organizacije paragrafa;
3. koristiti strukture rečenica svojstvene akademskom diskursu;
4. sažeti i izložiti sadržaj slušnog materijala;
5. napisati sažetak stručnog/znanstvenog teksta.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Predstavljanje kolegija i načina rada, uvod u sadržaj kolegija.

2. nastavna jedinica:
Vokabular vezan uz slobodno vrijeme. Ponavljanje prezenta i perfekta.

3. nastavna jedinica:
Aorist (Pretérito indefinido).

4. nastavna jedinica:
Tradicionalni običaji u Meksiku i Panami (tekst, video, razgovor).

5. nastavna jedinica:
Prijedložne oznake vremena. Biografije značajnih osoba sa španjolskog govornog područja (tekst).

6. nastavna jedinica:
Prijedložne oznake vremena. Biografije značajnih osoba sa španjolskog govornog područja (tekst, video, razgovor).

7. nastavna jedinica:
Razlika u upotrebi dva prošla vremena (préterito perfecto i pretérito indefinido).

8. nastavna jedinica:
Tehnike čitanja na španjolskom jeziku.

9. nastavna jedinica:
Vezne riječi, kako pisani tekst učiniti koherentnim.

10. nastavna jedinica:
Kako sažeti tekst.

11. nastavna jedinica:
Božićni i novogodišnji običaji u Španjolskoj i zemljama španjolskog govornog područja – tekstovi, videa i zadaci tematski vezani uz običaje kroz koje ponavljamo naučeno gradivo.

12. nastavna jedinica:
Kratkometražni film i razgovor o njemu nakon gledanja.
Obavezna zadaća koja se predaje na Omegu.

13. nastavna jedinica:
Neformalna analiza umjetničkog djela (razgovor).

14. nastavna jedinica:
Ponavljanje gradiva kroz razgovore u malim grupama, te pisane zaključke rasprave.

15. nastavna jedinica:
Kolokvij.
Obvezna literatura1. Varios autores: Español para la universidad - Estudiantes.ELE A2, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2018.
2. V. Mindoljević: El Flechazo 2, Školska knjiga Zagreb, 2014.
Izborna literatura1. Odabrani tekstovi prema izboru voditeljice kolegija.
2. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2019.
3. Varios autores, Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión S.L., 2018.
4. E. Conejo, P. Seijas, B. Tonnelier, S. Troitiño: Cuadernos de gramática española, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Madrid, 2018.
5.Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2014.
6. Vázquez, Graciela: Español con fines académicos: de la comprensión a la producción, Edinumen, Madrid, 2005.
7. Gabriel García Márquez: "Doce cuentos peregrinos"
Španjolski jezik za akademske potrebe 4 
NazivŠpanjolski jezik za akademske potrebe 4
ECTS bodovi2
Nastavnicidr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Ana Matijević, predavačica
SatnicaVježbe iz stranog jezika
30 sati
PreduvjetiZa upis kolegija je potrebno položiti kolegij Španjolski jezik za akademske potrebe 3
CiljUsvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Metode podučavanjaMetoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanjaSudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %
Ishodi učenja1. Na kraju semestra student koji uspješno svlada gradivo moći će: argumentirano raspravljati o stručnim temama na španjolskom jeziku;
2. održati izlaganje na stručnu temu;
3. napisati sažetak stručnog teksta/rada na španjolskom jeziku;
4. skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Predstavljanje kolegija i načina rada, uvod u sadržaj kolegija.
Ogledno izlaganje, biranje tema za izlaganja koje studenti izlažu u zadnjem mjesecu nastave.

2. nastavna jedinica:
Imperfekt (pretérito imperfecto): oblik i upotreba.

3. nastavna jedinica:
Opisivanje u prošlosti.

4. nastavna jedinica:
Pravilno izražavanje u prošlosti: perfekt, aorist, imperfekt - razlika u upotrebi.

5. nastavna jedinica:
Kako napisati motivacijsko pismo.

6. nastavna jedinica:
Kako napisati životopis.

7. nastavna jedinica:
Pluskvamperfekt: oblik i upotreba.

8. nastavna jedinica:
Uporaba prošlih vremena.

9. nastavna jedinica:
Uporaba prošlih vremena.

10. nastavna jedinica:
Studentska izlaganja na odabranu temu (slušanje, rasprava, pisani tekst).

11. nastavna jedinica:
Studentska izlaganja na odabranu temu (slušanje, rasprava, pisani tekst).

12. nastavna jedinica:
Studentska izlaganja na odabranu temu (slušanje, rasprava, pisani tekst).

13. nastavna jedinica:
Studentska izlaganja na odabranu temu (slušanje, rasprava, pisani tekst).

14. nastavna jedinica:
Ponavljanje gradiva kroz razgovore u malim grupama, te pisane zaključke rasprave.

15. nastavna jedinica:
Kolokvij.
Obvezna literatura1. Varios autores: Español para la universidad - Estudiantes.ELE A2, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2018.
2. V. Mindoljević: El Flechazo 2, Školska knjiga Zagreb, 2014.
Izborna literatura1. Odabrani tekstovi prema izboru voditeljice kolegija.
2. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2019.
3. Varios autores, Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión S.L., 2018.
4. E. Conejo, P. Seijas, B. Tonnelier, S. Troitiño: Cuadernos de gramática española, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Madrid, 2018.
5. Vázquez, Graciela: Español con fines académicos: de la comprensión a la producción, Edinumen, Madrid, 2005.
6. Roman ili pripovijetka španjolskog autora po izboru.