Ruski jezik za akademske potrebe 4

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmetadr. sc. Sanja Veršić
Naziv predmetaRuski jezik za akademske potrebe 4
Suradnici
Studijski programpreddiplomski
Status predmetaizborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaRazvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja u cilju stjecanja jezičnih kompetencija na razini A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Primjena usvojenih vještina i znanja u analizama jednostavnih stručnih tekstova i pisanju sažetaka.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiKoristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. tjedan:
Ponavljanje gradiva kao podloga za daljnji rad. Uvod u gramatičku cjelinu: buduće vrijeme glagola (razlika НСВ – СВ).

2. tjedan:
Buduće vrijeme glagola (jednostavni futur). Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci) i primjena u govoru (prepričavanje zamišljenih situacija na temelju pročitanog teksta).

3. tjedan:
Brojevi – izražavanje vremena. Konstrukcije s prijedlozima с, до (по).
Glagolski prilozi. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci) i prepoznavanje u tekstu.

4. tjedan:
Neodređene čestice –то, -нибудь, кое-. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci). Čitanje teksta – pisma. Pisanje sažetka.

5. tjedan:
Negacija ни- i не-. Uvježbavanje usvojenih gramatičih i leksičkih cjelina u govoru i pismu. Tekst: Выходной день студента. Priprema za pisanu provjeru.

6. tjedan:
Pisana provjera.
Genitiv množine imenica i brojeva.
Tema: grad (Sankt-Peterburg i Zagreb). Čitanje teksta i uvježbavanje gramatičkih oblika. Usvajanje leksika i njegova primjena u govoru.

7. tjedan:
Gledanje video materijala o Sankt-Peterburgu i/ili moskovskoj podzemnoj željeznici. Uvježbavanje genitiva množine imenica.

8. tjedan:
Povratni glagoli (ponavljanje) u aktivnim konstrukcijama. Uvod u pasivne konstrukcije. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci).

9. tjedan:
Pasivne konstrukcije (глаголы НСВ – СВ).

10. tjedan:
Glagolski pridjevi aktivni. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci) i prepoznavanje u kratkim tekstovima (člancima).

11. tjedan:
Glagolski pridjevi pasivni. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci) i prepoznavanje u kratkim tekstovima (člancima).

12. tjedan:
Ponavljanje – priprema za pisanu provjeru.

13. tjedan:
Pisana provjera.

14. tjedan:
Usmena izlaganja.

15. tjedan:

Usmena izlaganja.
Vrste izvođenja nastave: vježbe
Obveze studenataRedovito posjećivanje nastave i redovito pisanje domaćih zadaća (5 obveznih). Dvije pisane provjere tijekom semestra. Usmeno izlaganje na temu po izboru na kraju semestra.
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1) Чернышов С.И., Чернышова А.В. Поехали 2.2 Санкт-Петербург: Златоуст, 2014
2) Миллер Л.В., Политова, Л.В., Рыбакова, И.Я. Жили-были – 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Санкт-Петербург: Златоуст, 2015
3) Бондарь Н.И., Лутин С.А. Как спросить? Как сказать? Москва: Русский язык. Курсы, 2013
4) Хавронина, С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях Москва: Русский язык. Курсы, 2015
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1) Poljanec Radoslav F. Ruska gramatika za svakoga, Zagreb: Školska knjiga, 2013
2) Антонова, В.Е., Нахабина Н.Н., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию 2. Санкт-Петербург: Златоуст, 2011
3) Овсиенко Ю.Г. Русский язык. Cредний этап 2. Москва: Русский язык. Курсы, 2015
4) Hrnjak A. Шаг за шагом. Zagreb: Knjigra, 2010.
5) Vježbe i materijali s internetskih stranica
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija