Španjolski jezik za akademske potrebe 1, III. godina učenja

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmetadr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Naziv predmetaŠpanjolski jezik za akademske potrebe 1
SuradniciMatijević Ana, stručna suradnica
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaUpoznavanje sa stručnom literaturom. Vježbanje usmene prezentacije stručne teme i pismenih sažetaka - ključne riječi-natuknice. Pisanje seminara o stručnoj temi.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiObogaćivanje jezičnih i gramatičkih struktura, vokabulara i čitanja u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz pisanje i komunikaciju.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Predstavljanje. Provjera znanja studenata kroz pismeno testiranje. Podjela u grupe. Upoznavanje studenata. Obveze studenata tijekom semestra - zadaće, aktivnost na nastavi, seminarski rad.
2. nastavna jedinica:
Provjeravanje osnovnih pojmova vezanih uz izgovor i pravopis. Ponavljanje općih znanja o pravopisu i naglašavanju riječi. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s voditeljicom. Zadaća-.
3. nastavna jedinica:
Ponavljanje gramatičkih jedinica: prošla vremena: distinkcija i upotreba. Tekst i lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Vježbe, zadaci. Prvi seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija. Zadaća.
4. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Drugi seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija. Zadaća, vezana uz seminarski rad.
5. nastavna jedinica:
Analiza studentima nepoznatog teksta, ovaj put dužine 2 kartice, vađenje ključnih riječi i pojmova. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Treći seminarski rad. Diskusija. Zadaća.
6. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Dodatni materijal o aktualnoj temi, pisanje ključnih riječi i kratkog sažetka . Razgovor; diskusija. Četvrti seminarski rad. Diskusija. Zadaća.
7. nastavna jedinica:
Tekst s Interneta, pisanje sažetka od 150 riječi, vježbe i zadaci. Kraći dodatni tekst kao prijedlog čitanja za domaću zadaću. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Peti seminarski rad. Diskusija. Zadaća na temu seminarskog rada.
8. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Rad u grupama na aktualnu temu s interneta. Diktat. Auto-evaluacija diktata. Seminarski rad. Zadaća.
9. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća na temu seminarskog rada.
10. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Tekst s Interneta, rad u grupama po tri-četiri studenta, diskusija i razgovor o temi. Deseti i jedanaesti seminarski rad u trajanju svaki po desetak minuta. Diskusija.
11. nastavna jedinica:
Zadaci i vježbe iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje svih dosad obrađenih glagolskih vremena. Kraći tekst iz svakodnevne situacije kao vježba čitanja i razumijevanja, širenja vokabulara i poticaj na usmeno izražavanje. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće. Dva seminarska rada u trajanju svaki po desetak minuta. Diskusija.
12. nastavna jedinica:
Izborni zadatak: tekst s Interneta, pripremiti za sljedeću nastavnu jedinicu. Diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Kontrolna zadaća u obliku testa s nadopunom ili dodavanjem riječi koje nedostaju. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća.
13. nastavna jedinica:
Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias. Razgovor i diskusija na zadanu temu.
14. nastavna jedinica:
Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća.
15. nastavna jedinica:
Pisanje eseja kao kolokvij na kraju zimskoga semestra. Preostali seminarski radovi. Diskusija.
Vrste izvođenja nastave: vježbe
Obveze studenataAktivno sudjelovanje na nastavi, te redovito pohađanje vježbi. Redovito pisanje zadanih vježbi. Obvezni seminar iz područja grupe koju student studira. Pročitati knjigu na španjolskom jeziku do 150 stranica.
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1. V. Mindoljević: El Flechazo 2-3, Školska knjiga Zagreb, 2012.
2. Knjiga španjolskog autora po izboru, do 150 stranica.
3. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1. Etapas 5, Edinumen, Madrid, 2012.
2. dr. V. Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
3. M. Moliner: Diccionario de uso del español, Gredos, 2012.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija