Španjolski jezik za akademske potrebe 3, IV. godina učenja

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmetadr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Naziv predmetaŠpanjolski jezik za akademske potrebe 3
SuradniciMatijević Ana, stručna suradnica
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaSluženje stručnom literaturom. Vježbanje prezentacije stručne teme. Pisanje sažetka za znanstvene skupove. Pisanje eseja o stručnoj temi.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiUpoznavanje s novim jezičnim i gramatičkim strukturama, vokabulara i čitanja u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz pisanje i komunikaciju temeljenu na svakodnevnim situacijama iz područja načina života u Španjolskoj, njezine kulture i civilizacije.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Predstavljanje i upoznavanje novih studenata. Provjera znanja studenata kroz inicijalni test. Upoznavanje studenata s obvezama tijekom semestra - zadaće, aktivnost na nastavi, seminarski rad, čitanje knjige na španjolskom jeziku.
2. nastavna jedinica:
Provjeravanje do sada stečenih pojmova. Pisanje eseja na zadanu temu. Diskusija, zadaća na istu temu.
3. nastavna jedinica:
Tekst i lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje vremena i načina: indikativ i konjunktiv, sva do sada naučena prošla i buduća vremena. Vježbe, zadaci. Prvi seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija u trajanju od 10 minuta nakon seminarskog rada. Zadaća, vezana uz temu rada.
4. nastavna jedinica:
Tekstualna analiza studentima nepoznatog teksta, pisanje sažetka, snalaženje u stručnom tekstu bez rječnika. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Drugi seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija. Zadaća iz knjige.
5. nastavna jedinica:
Čitanje stručnog članka, pisanje ključnih riječi. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Treći seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija. Zadaća.
6. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Dodatni materijal o aktualnoj temi iz neke grane humanističkih znanosti u trajanju do 5 minuta. Razgovor; diskusija. Zadaci. Četvrti seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija. Zadaća na temu seminarskoga rada.
7. nastavna jedinica:
Konjunktiv - ponavljanje, vježbe i zadaci. Kraći dodatni tekst kao prijedlog čitanja za domaću zadaću. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Peti seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija, dodatni zadaci iz seminarskoga rada. Zadaća iz knjige.
8. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Dodatni tekst kao vježba za vađenje ključnih riječi i pojmova. Šesti i sedmi seminarski rad u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija. Zadaća.
9. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Navođenje studenata na dijalog na temu svakodnevnih situacija dosad obrađenih u ponuđenim lekcijama. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Osmi i deveti seminarski rad u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija.
10. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias. Novi tekst s Interneta, rad u grupama po tri-četiri studenta, diskusija i razgovor o temi. Deseti i jedanaesti seminarski rad u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija.
11. nastavna jedinica:
Ponavljanje svih dosad obrađenih glagolskih vremena. Kraći tekst iz gramatike. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće. Dva seminarska rada u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija.
12. nastavna jedinica:
Tekst s Interneta, pripremiti za sljedeću nastavnu jedinicu. Diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Kontrolna zadaća u obliku testa s nadopunom ili dodavanjem riječi koje nedostaju. Dva seminarska rada u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija.
13. nastavna jedinica:
Aula Cervantes: izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias. Razgovor i diskusija na zadanu temu.
14. nastavna jedinica:
Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias. Konjunktiv prezenta, perfekta, imperfekta i pluskvamperfekta kroz razne zadatke iz obvezne knjige i dodatnih materijala. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Dva seminarska rada u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija.
15. nastavna jedinica:
Završni kolokvij na kraju zimskoga semestra: usmena diskusija, vezana uz aktualnu socijalno-literarnu temu prema izboru studenata.
Vrste izvođenja nastave: vježbe
Obveze studenataAktivno sudjelovanje na nastavi te redovito pohađanje vježbi. Redovito pisanje zadanih vježbi. Provjera stečenog znanja kolokvijem na kraju prvog semestra. Obvezni seminar iz područja grupe koju student studira. Obvezno pročitati knjigu španjolskog ili hispanofonog autra od najmanje 150 stranica.
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1. V. Mindoljević: El Flechazo 3-4, Školska knjiga Zagreb, 2012.
2. Knjiga španjolskog autora po izboru, minimalno 150 stranica.
3. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1. Etapas 7, Edinumen, Madrid, 2011.
2. dr. V. Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
3. M. Moliner: Diccionario de uso del español, Gredos, 2012.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija