Španjolski jezik za akademske potrebe 1, V. godina učenja

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmetadr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Naziv predmetaŠpanjolski jezik za akademske potrebe 1
SuradniciMatijević Ana, stručna suradnica
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaSluženje stručnom literaturom. Vježbanje prezentacije stručne teme na kongresima. Pisanje sažetka za znanstvene skupove. Pisanje eseja o stručnoj temi.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiUsvajanje jezičnih i gramatičkih struktura, vokabulara i čitanja u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz pisanje i komunikaciju temeljenu na svakodnevnim situacijama iz područja načina života u Španjolskoj, njezine kulture i civilizacije.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Predstavljanje. Provjera znanja studenata kroz pismeno testiranje. Podjela u grupe. Upoznavanje studenata. Obveze studenata tijekom semestra - zadaće, aktivnost na nastavi, seminarski rad.
2. nastavna jedinica:
Provjeravanje osnovnih pojmova vezanih uz izgovor i pravopis. Ponavljanje općih znanja o pravopisu. Vrste naglasaka. Bilježenje naglasaka i rečeničnih znakova. Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias.
3. nastavna jedinica:
Ponavljanje pravila čitanja, pisanja i naglašavanja riječi. Provjera na tekstu. Tekst i lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje vremena: prezent, perfekt, futur. Vježbe, zadaci. Prvi seminarski rad u trajanju od desetak minuta. Diskusija.
4. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Analiza studentima nepoznatog teksta dužine 1 kartice, snalaženje u stručnom tekstu uz pomoć rječnika. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Drugi seminarski rad u trajanju od desetak minuta. Diskusija.
5. nastavna jedinica:
Analiza studentima nepoznatog teksta, ovaj put dužine 2 kartice, vađenje ključnih riječi i pojmova. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Treći seminarski rad u trajanju od desetak minuta. Diskusija.
6. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Dodatni materijal o aktualnoj temi iz neke grane humanističkih znanosti u trajanju od 5-6 minuta. Razgovor; diskusija. Zadaci. Četvrti seminarski rad u trajanju od desetak minuta. Diskusija.
7. nastavna jedinica:
Izborni zadatak: tekst s Interneta, pripremiti za sljedeću nastavnu jedinicu. Imperfekt-ponavljanje, vježbe i zadaci. Kraći dodatni tekst kao prijedlog čitanja za domaću zadaću. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Peti seminarski rad u trajanju od desetak minuta. Diskusija.
8. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Dodatni tekst kao vježba za vađenjem ključnih riječi i pojmova. Kontrolna zadaća u obliku mini testa sa zaokruživanjem točnog odgovora. Šesti i sedmi seminarski rad u trajanju svaki po desetak minuta. Diskusija.
9. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Navođenje studenata na dijalog na temu svakodnevnih situacija dosad obrađenih u ponuđenim lekcijama. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Osmi i deveti seminarski rad u trajanju svaki po desetak minuta. Diskusija.
10. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias. Novi tekst s Interneta, rad u grupama po tri-četiri studenta, diskusija i razgovor o temi. Deseti i jedanaesti seminarski rad u trajanju svaki po desetak minuta. Diskusija.
11. nastavna jedinica:
Zadaci i vježbe iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje svih dosad obrađenih glagolskih vremena. Kraći tekst iz svakodnevne situacije kao vježba čitanja i razumijevanja, širenja vokabulara i poticaj na usmeno izražavanje. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće. Dva seminarska rada u trajanju svaki po desetak minuta. Diskusija.
12. nastavna jedinica:
Izborni zadatak: tekst s Interneta, pripremiti za sljedeću nastavnu jedinicu. Diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Kontrolna zadaća u obliku testa s nadopunom ili dodavanjem riječi koje nedostaju. Dva seminarska rada u trajanju svaki po desetak minuta. Diskusija.
13. nastavna jedinica:
Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias. Razgovor i diskusija na zadanu temu.
14. nastavna jedinica:
Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias. Konjunktiv prezenta, perfekta, imperfekta i pluskvamperfekta kroz razne zadatke iz obvezne knjige i dodatnih materijala. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Dva seminarska rada u trajanju svaki po desetak minuta. Diskusija.
15. nastavna jedinica:
Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica kroz pismene vježbe u svrhu pripreme za završni kolokvij na kraju zimskoga semestra. Preostali seminarski radovi. Diskusija.
Vrste izvođenja nastave: vježbe
Obveze studenataAktivno sudjelovanje na nastavi, te redovito pohađanje vježbi. Redovito pisanje zadanih vježbi. Provjera stečenog znanja kolokvijem na kraju prvog semestra. Obvezni seminar iz područja grupe koju student studira. Knjiga na španjolskom jeziku, minimalno 150 stranica.
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1. V. Mindoljević: El Flechazo 3-4, Školska knjiga Zagreb, 2012.
2. Knjiga španjolskog autora po izboru, minimalno 150 stranica.
3. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1. Etapas 9, Edinumen, Madrid, 2012.
2. dr. V. Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
3. M. Moliner: Diccionario de uso del español, Gredos, 2012.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija