Španjolski jezik za akademske potrebe 3, VI. godina učenja

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmetadr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Naziv predmetaŠpanjolski jezik za akademske potrebe 3
SuradniciMatijević Ana, stručna suradnica
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaSluženje stručnom literaturom. Vježbanje prezentacije stručne teme na kongresima. Pisanje sažetka za znanstvene skupove. Pisanje eseja o stručnoj temi.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiUsavršavanje složenijih jezičnih i gramatičkih struktura, vokabulara i čitanja u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz pisanje i komunikaciju temeljenu na svakodnevnim situacijama iz područja načina života u Španjolskoj, njezine kulture i civilizacije.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Predstavljanje. Provjera znanja studenata kroz pismeno testiranje. Podjela u grupe. Upoznavanje studenata. Obveze studenata tijekom semestra - zadaće, aktivnost na nastavi, seminarski rad.
2. nastavna jedinica:
Provjera stečenih pojmova, vezanih uz izgovor i pravopis. Ponavljanje općih znanja o pravopisu. Vrste naglasaka. Ponavljanje načina bilježenja rečeničnih znakova i naglasaka. Diktat. Zadaća.
3. nastavna jedinica:
Ponavljanje pravila čitanja, pisanja i naglašavanja riječi. Provjera na tekstu. Tekst i lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje vremena: prezent, perfekt, futur. Vježbe, zadaci. Prvi seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija u trajanju od 10 minuta. Zadaća.
4. nastavna jedinica:
Analiza studentima nepoznatog teksta, snalaženje u stručnom tekstu bez rječnika. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Drugi seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija. Zadaća na temu seminarskoga rada.
5. nastavna jedinica:
Čitanje stručnog članka, pisanje 10 natuknica, vađenje ključnih riječi i pojmova. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Treći seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija. Zadaća na temu pročitanog i obrađenog stručnoga članka.
6. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Dodatni materijal o aktualnoj temi iz neke grane humanističkih znanosti u trajanju od 5-6 minuta. Razgovor; diskusija. Zadaci. Četvrti seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija. Zadaća iz knjige.
7. nastavna jedinica:
Konjunktiv perfekta i imperfekta-ponavljanje, vježbe i zadaci. Kraći dodatni tekst kao prijedlog čitanja za domaću zadaću. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Peti seminarski rad u trajanju od 15 minuta. Diskusija. Zadaća
8. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Dodatni tekst kao vježba za vađenjem ključnih riječi i pojmova. Kontrolna zadaća u obliku mini testa sa zaokruživanjem točnog odgovora. Šesti i sedmi seminarski rad u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija. Zadaća na temu seminarskoga rada.
9. nastavna jedinica:
Diktat. Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Navođenje studenata na dijalog na temu svakodnevnih situacija dosad obrađenih u ponuđenim lekcijama. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća iz knjige.
10. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias. Novi tekst s Interneta, rad u grupama po tri-četiri studenta, diskusija i razgovor o temi. Deseti i jedanaesti seminarski rad u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija. Zadaća.
11. nastavna jedinica:
Kraći tekst iz knjige Etapas 11. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće. Dva seminarska rada u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija. Zadaća iz knjige Etapas 11.
12. nastavna jedinica:
Diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Kontrolna zadaća u obliku testa s nadopunom ili dodavanjem riječi koje nedostaju. Dva seminarska rada u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija.
13. nastavna jedinica:
Aula Cervantes: izbor teme uz konzultacije s prof. Consuelo Elias. Pisanje sažetka, vezanog uz temu prof. Consuelo Elias. Zadaća, vezana uz temu.
14. nastavna jedinica:
Grupni rad na aktualnu temu: jedna grupa podržava, a druga se protivi, vezano uz odabranu tematiku. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Dva seminarska rada u trajanju svaki po 15 minuta. Diskusija. Zadaća iz seminarskih radova.
15. nastavna jedinica:
Završni kolokvij na kraju zimskoga semestra: usmena diskusija, vezana uz aktualnu socijalno-literarnu temu prema izboru studenata.
Vrste izvođenja nastave: vježbe
Obveze studenataAktivno sudjelovanje na nastavi te redovito pohađanje vježbi. Redovito pisanje zadanih vježbi. Provjera stečenog znanja kolokvijem na kraju prvog semestra. Obvezni seminar iz područja grupe koju student studira. Knjiga na španjolskom jeziku, minimalno 200 stranica.
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1. V. Mindoljević: El Flechazo 4, Školska knjiga Zagreb, 2012.
2. Knjiga španjolskog autora po izboru, minimalno 150 stranica.
3. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1. Etapas 11, Edinumen, Madrid, 2011.
2. dr. V. Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
3. M. Moliner: Diccionario de uso del español, Gredos, 2012.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija